Psykiskt krävande men också meningsfullt och varierat arbete visar ny rapport om arbetsmiljön i hemtjänsten

Psykiskt krävande uppgifter, för lite tid för att hinna utföra arbetet och bristande socialt stöd. Det är några av de faktorer som medarbetare inom hemtjänsten tar upp i en ny rapport om den psykiska belastningen i hemtjänsten. Samtidigt beskriver de också sitt arbete som meningsfullt.

En kombination av psykiskt krävande uppgifter, som att hantera möten med sjuka personer, och otillräckliga resurser, ofta i form av för lite tid eller bristande socialt stöd, ger hög psykisk belastning i arbetet inom hemtjänsten. Det visar en ny rapport om psykisk belastning i hemtjänsten, där forskare från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) gjort intervjuer med 36 medarbetare inom hemtjänsten i Stockholms län. Men medarbetarna berättar också om positiva aspekter av arbetet, som mötet med brukarna, möjligheten att kunna hjälpa människor och att de upplever sitt arbete som fritt och varierat.

Viktigt att säkra en bra arbetsmiljö

Idag innebär arbete inom hemtjänsten i många fall såväl fysiska som psykiska belastningar och sjukfrånvaron inom branschen är hög. Samtidigt kommer antalet personer som är 80 år och äldre att öka med 50 procent fram till 2029.  Det ställer krav på hemtjänsten att både kunna attrahera ny personal och behålla de redan anställda.

- Hemtjänsten står inför många utmaningar och en viktig sån är att säkra en bra arbetsmiljö med möjlighet till hållbart arbete för personalen. Med den här studien vill vi öka kunskapen om vilka faktorer inom organisatorisk och social arbetsmiljö som påverkar hemtjänstpersonalens vilja och möjlighet att vara kvar i sitt arbete, säger Katarina Kjellberg, enhetschef på enheten för Arbetshälsa på CAMM.

Förslag på förbättringar

Intervjudeltagarna fick också svara på frågor om vilka förbättringar de skulle önska för att få en mer hållbar arbetsmiljö. Baserat på deras svar innehåller rapporten ett antal rekommendationer riktade till arbetsgivare, verksamhetsledning och andra nyckelpersoner i hemtjänstens förändringsarbete. Det handlar bland annat om att säkerställa att personalen har tillräcklig tid för uppgifter och förflyttning, att de har tillräcklig kompetens och kunskap och att verksamheterna har tillräcklig bemanning. Rapporten rekommenderar också att man strävar efter att öka hemtjänstpersonalens delaktighet och deras handlingsutrymme när det gäller hur och i vilken ordning arbetsuppgifterna ska göras. Det behövs rutiner och handlingsplaner för uppgifter som innebär stark psykisk påfrestning och risken för att sån påfrestning ska uppstå behöver undersökas ofta. Rekommendationerna lyfter också behovet av regelbunden handledning eller formaliserat kollegialt stöd.

- Genom att arbeta aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete är mycket vunnet. Då fångar man eventuella risker tidigt. Det är även viktigt att ta vara på det som är bra med arbetet och bygga vidare på det. Lyssna på personalen, säger Pirjo Savlin, psykolog på CAMM, som är en av författarna till rapporten.

Om studien

Rapporten ”Psykisk belastning i hemtjänsten” är den del i det större projektet ”Hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden – identifiering av hälsoriskfaktorer samt åtgärdsförslag”, en undersökning av arbetsmiljön inom hemtjänsten i Stockholms län som genomfördes mellan 2017 och 2020 av CAMM  i samarbete med Karolinska Institutet, och med finansiellt stöd från AFA Försäkring. Syftet med projektet vara att verka för hållbara arbetsförhållanden inom hemtjänsten, så att personalen ges förutsättningar att arbeta fram till ålderspensionen eller längre, med bibehållen hälsa.

Personal från 19 hemtjänstenheter i Stockholms län deltog i projektet och fick svara på enkäter och delta i intervjuer angående arbetsmiljö. Det utfördes också tekniska mätningar av fysisk belastning på 36 anställda där det som mättes var arbetsrörelser för rygg och överarm. Dessa mätningar redovisas i rapporten ”Fysisk belastning inom hemtjänsten”, CAMM-rapport 2021:08. I samband med de fysiska mätningarna gjordes även intervjuer med de 36 anställda. Resultatet på intervjuerna redovisas i rapporten ”Psykisk belastning inom hemtjänsten – Intervjuer med hemtjänstpersonal i Stockholms län” CAMM-rapport 2022:08 som du hittar uppe till höger på sidan (dator)/härunder (mobil).

 

Publicerad 2023-01-16

Senast ändrad 2023-01-16