Skärmklipp från Elevhälsoportalen och jobbafrisknpf

Digitala kunskapsstöd ska öka tryggheten i skola och förskola för barn med allergi och underlätta studie- och yrkesvägledning av personer med NPF

Två projekt med koppling till psykisk ohälsa pågår just nu på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Bägge går ut på att utveckla ett digitalt kunskapsstöd. I det ena fallet handlar det om förskole- och skolpersonal och barn med allergisjukdom. I det andra studie- och yrkesvägledare och elever/personer med NPF som söker jobb eller studier.

Utveckling av ett digitalt kunskapsstöd till personal i förskolan och skolan om allergisjukdom, bemötande och förhållningssätt

Projektet går ut på att utveckla ett digitalt kunskapsstöd till personal i förskola och skola om allergisjukdom hos barn och hur de på ett så bra sätt som möjligt kan ta hand om och bemöta barn med allergi. Målet är att kunskapsstödet ska bidra till en större trygghet och säkerhet i förskolan/skolan och minska oro hos barn med allergisjukdom och deras vårdnadshavare.

- Det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas oro och rädsla hos elever med allergi och/eller astma och deras vårdnadshavare som behöver bemötas. Ibland kan oron upplevas så stark att det kan handla om känslor som rör liv och död. God kommunikation mellan skolan, eleven och elevens vårdnadshavare är jätteviktig för att öka förståelsen för hur det är att leva med allergi och astma hos barn och unga, säger Marina Jonsson, projektledare och allergisamordnare på CAMM.

En del i Elevhälsoportalen

Kunskapsstödet blir en del av innehållet om området allergi i Region Stockholms webbportal ”Elevhälsoportalen”. Elevhälsoportalen är ett webbverktyg som hjälper skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön (se faktaruta eller gå till www.elevhalsoportalen.se). Projektet har redan resulterat i att flera nya evidensbaserade insatser lagts till på Elevhälsoportalen. Några exempel är:

  • En film om hur svåra allergiska reaktioner hanteras
  • Insatser för att minimera pollen- och pälsdjursallergener
  • Hur man skapar rutiner för parfym och dofter
  • Förslag på insatser kring hur förskolan och skolan kan hantera specialkost
  • Rutiner för att hjälpa barn med eksem

Snart kommer också en insats om hur personal kan hjälpa barn med astma.

Viktigt att inkludera

Ett annan insats som utvecklats inom projektet handlar om vikten av att inkludera barn med allergier/astma.

- Att inkludera i det här sammanhanget innebär att barnet med allergi/astma ska kunna känna sig trygg och att förskole- och skolmiljön ska vara säker. Barnet ska i möjligaste mån kunna delta i gemenskapen med sina kamrater i förskolan eller skolan, säger Marina Jonsson.

Systematiskt allergiförebyggande arbete

Genom att Elevhälsoportalen används som plattform finns kunskapen hela tiden tillgänglig och kan repeteras regelbundet och personalen får kunskap och kompetens kring hur ett systematiskt allergiförebyggande arbete kan bedrivas.

Utbildning av förskole och skolpersonal

Under hösten 2021 och våren 2022 erbjuds personal ute i förskolor/skolor kostnadsfri utbildning inom allergiområdet på Elevhälsoportalen.

Vill din förskola/skola få utbildning?
Läs mer om utbildningserbjudandet till förskolor och skolor (elevhalsoportalen.se)

Projektet startade i april 2020 och kommer pågå till och med till och med april 2022, med trolig förlängning p.g.a. pandemin till och med mars 2023.

Digitalt kunskapsstöd för studie- och yrkesvägledning av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Webbplatsen Jobbafrisknpf (www.jobbafrisknpf.se) lanserades i slutet av september och är ett kunskapsstöd för personer med en NPF-diagnos (NPF=neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som ska välja utbildning eller yrke och för dem som vägleder dessa personer, till exempel studie- och yrkesvägledare och personal inom elevhälsan. Sajten kan också vara av intresse för vårdnadshavare eller andra anhöriga till personer med NPF.

Innehållet på webbplatsen

På webbplatsen Jobbafrisknpf hittar man bland annat:

  • Information om olika NPF-diagnoser och om den fysiska och psykiska hälsan i relation till NPF
  • Information hur det är att arbeta med NPF, vikten av arbetsmiljön, av stöd och hjälpmedel och av att hitta rätt yrke
  • Texter om anpassningar i arbetet och vad en NPF-diagnos kan innebära ur ett jobbperspektiv
  • Information om studier och NPF, hur man klarar sina studier och vilka hjälpmedel och anpassningar som finns
  • Aktuell information om de föreslagna ändrade reglerna hos myndigheter kring att anställa personer med NPF

Information för vägledare

Det finns också delar som främst är riktade till vägledare eller till dem som vill ha fördjupad information. Här finns information om hur vägledning vid NPF kan utformas. Det finns också fördjupning inom området NPF i relation till studier och arbete och en vägledningsguide om vad man bör tänka på som vägledare.

Ny kunskapsöversikt om studie och yrkesvägledning vid NPF

Webbplatsens innehåll är baserat på kunskapsöversikten ”Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis”. Kunskapsöversikten utgör också underlaget för en rapport som publiceras snart och som vänder sig främst till personer i yrken som vägleder personer med NPF. Både kunskapsöversikten och rapporten kommer att kunna laddas ner från webbplatsen jobbafrisknpf.se.

- Det fortsatta arbetet med projektet handlar om att utveckla webbplatsen vidare och att sprida den till alla dem som kan ha nytta av den, som till exempel skolor intresseorganisationer, universitet, myndigheter osv. Vid lanseringswebbinariet den 28 september deltog cirka 240 personer och vi i kommer att anordna fler seminarier framöver för våra målgrupper, säger Marina Jonsson, projektledare för Jobbafrisknpf på CAMM.

Finansiering

Båda projekten har finansierats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med medel från området psykisk ohälsa.

 

Publicerad 2021-11-16

Senast ändrad 2021-11-17