För dig som remitterar

Patientmottagningarna vid Centrum för arbets- och miljömedicin tar emot patienter på remiss. Vid specialistvårdsremiss tar mottagningarna emot patienter från hela landet.

Remisskriterier

Remisskriterier för några vanliga arbetsrelaterade tillstånd finns på viss.nu/medicinska-omraden/arbets--och-miljomedicin

Remiss till Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Innan patienten remitteras till mottagningen bör en basal medicinsk utredning vara genomförd för att utesluta andra orsaker till patientens besvär. Ta i remissen alltid med uppgifter om:

 • Diagnos och besvär
 • Vilka utredningsåtgärder som vidtagits
 • Patientens yrke och arbetsplats
 • Besvärens relation till arbetet eller annan exponering
 • Atopiska besvär, aktuella sjukdomar och medicinering
 • Eventuell sjukskrivning

Remiss till Hudallergimottagningen

Remittera patient till Hudmottagningen vid:

 • Misstanke om arbetsorsakad hudsjukdom såsom kontakteksem (såväl irritativt som allergiskt kontakteksem) eller försämring av andra hudsjukdomar med stark koppling till arbetet (som atopiskt eksem eller psoriasis).
 • Behov av fördjupad utredning med frågeställningar kring kontaktallergi.
 • Sambandsbedömning mellan hudbesvär och arbete.
 • Handläggning av rehabiliteringsfall i samband med hudsjukdom.Bedömning av arbetsförmåga.
 • Rådgivning riktad till patienter i yrkeshygieniska frågor och yrkesvalsfrågor.
 • Misstanke om anhopning av arbetsmiljöorsakade hudsjukdomar på en arbetsplats.

Remissen bör innehålla detaljer om:

 • Symtom och frågeställning.
 • Typ av arbete.
 • Besvärens relation till arbete.
 • Sjukskrivning på grund av aktuella besvär.
 • Atopiska besvär, aktuella sjukdomar och medicinering.

Att tänka på

För patienter som är skrivna i Stockholms län faktureras inga kostnader. För patienter från annat landsting faktureras en faktisk utredningskostnad till motsvarande länet, som inte drabbar remittenter eller arbetsgivare oavsett om remissen kommer från privat eller offentlig vård eller företagshälsovård.

Om du hör till en annan vårdgivare än Karolinska/SLSO och hänvisar till detaljer i TakeCare behöver vi få patientens samtyckte till att vi kollar upp dessa journaluppgifter vid remissbedömningen.

Specialistvårdsremiss för utomlänspatienter

Sedan Patientlagen trädde i kraft tar vi emot remisser från hela landet.

Att tänka på innan remiss skickas för patienter som inte bor i Stockholms län: det kan finnas mottagningar i patientens geografiska närhet som är mer praktiska för patienten då det ofta blir flera besök på mottagningen. 

En eventuell specialistvårdsremiss ger patienten möjlighet att få reseersättning för besök hos oss.

Arbets- och miljödermatologiska mottagningar finns i följande landsting, städer och regioner:

 • Region Skåne (SUS Malmö)
 • US i Linköping
 • Västra Götalandsregionen (SU Göteborg)
 • Örebro län (US Örebro)
 • Uppsala län (Akademiska Uppsala)
 • Norra sjukvårdsregionen (NUS Umeå)