Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

Beskrivning och lärandemål

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd digital kursdag. Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Några viktiga delar är läkarens försäkringsmedicinska uppdrag och försäkringsmedicinsk bedömning inklusive t ex funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga, jämlikhet och våld i nära relationer samt salutogent förhållningssätt. Kunskap om socialförsäkringen, intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del i patientens behandling, samt samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag ingår också.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

Förkunskaper och självstudier inför kursdagen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

SKR:s webbutbildning "Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)", som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område "Försäkringsmedicin". Samtliga fyra grundmoduler inklusive kunskapstest skall vara godkända.

Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår i samband med självstudierna eller från ditt kliniska arbete och maila dessa till kursadministratör nikolai.bergstedt@regionstockholm.se senast 1 vecka före kursstart.

För godkänd kurs krävs genomgånget delmoment i form av SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)” med tillhörande separat kursintyg, samt ett aktivt deltagande under den lärarledda kursdagen. Du behöver dock inte skicka in kursintyget från godkänd SKR-kurs.

Självstudierna inklusive reflektion och formulering av frågor tar max två timmar att genomföra. 

Vid tid och intresse rekommenderas även följande sidor för fördjupad kunskap inom området:

  1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer för sjukskrivning.

  2. Rekommendationer från expertgruppen i försäkringsmedicin 

  3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2018:54

  4. Försäkringskassans hemsida avseende läkarintyget samt förmånerna sjukpenning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning och VAB:

  5. Genushanden, om jämställd sjukskrivning hos SKR

Anmälan

Kursen är fulltecknad.

Nästa kurstillfälle är 12 december.

Schema

8.30 – 8.45 Välkommen! Presentation av föreläsare och program för dagen.

8.50 – 9.50 Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning.

9.50 – 10.05 Paus.

10.05 – 10.25 Falldiskussion.

10.30 – 11.00 Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering. Samverkan.

11.05 – 11.35 Företagshälsovårdens roll och uppdrag.

11.35 – 12.00 Falldiskussion.

12.00 – 13.00 Lunchrast.

13.00 – 13.55 Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i socialförsäkringen.

13.55 – 14.20 Falldiskussion.

14.20 – 14.40 Paus.

14.40 – 15.00 Arbetsförmedlingens roll och uppdrag.

15.00 – 15.25 Ekonomiskt bistånd (Kommunen).

15.25 – 15.45 Samverkan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kommunen.

15.45 – 16.15 Falldiskussion.

16.15 – 16.30 Sammanfattning och avslutning.

 

Foto: Yanan Li