Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

 

Beskrivning och lärandemål

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd fysisk kursdag med presentationer och falldiskussioner. Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Kursen tar upp läkarens försäkringsmedicinska uppdrag, vanliga intyg och intygsskrivning, bedömning av arbetsförmåga, sjukskrivning som en del i patientens behandling samt faktorer som påverkar och främjar arbetsåtergång. Kursen ger också en genomgång av övriga aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

 

Förkunskaper och självstudier inför kursdagen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

1.

SKR:s webbutbildning "Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)", som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område "Försäkringsmedicin". Samtliga fyra grundmoduler inklusive kunskapstest skall vara godkända.

2.

Försäkringskassans informationsfilmer ska ses innan kursen: Informations­filmer till AT/BT‑läkare - Försäkringskassan (forsakringskassan.se).

3.

Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor eller underlag för falldiskussion från dina självstudier eller från ditt kliniska arbete och e-posta dem till kursadministratör nikolai.bergstedt@regionstockholm.se senast 1 vecka före kursstart.

 

För godkänd kurs krävs genomgånget delmoment i form av SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)” med tillhörande separat kursintyg, samt ett aktivt deltagande under den lärarledda kursdagen. Du behöver dock inte skicka in kursintyget från godkänd SKR-kurs.

Självstudierna inklusive reflektion och formulering av frågor tar max två timmar att genomföra. 

 

Vid tid och intresse rekommenderas även följande sidor för fördjupad kunskap inom området:

  1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer för sjukskrivning.

  2. Rekommendationer från expertgruppen i försäkringsmedicin ReadSpeaker 

  3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2018:54

  4. Försäkringskassans hemsida avseende läkarintyget samt förmånerna sjukpenning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning och VAB:

  5. Genushanden, om jämställd sjukskrivning hos SKR

 

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nederst (mobil) eller till höger (dator).

Sista datum för anmälan 2023-03-12.

Det är ett begränsat antal platser.

 

Schema

8.30 – 8.45 Välkommen! Presentation av föreläsare och program för dagen.

8.45 – 9.30 Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning.

9.30 – 9.50 Paus.

9.50 – 10.25 Falldiskussion.

10.30 – 11.00 Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering.

11.05 – 11.30 Företagshälsovårdens roll och uppdrag.

11.30 – 12.00 Falldiskussion.

12.00 – 13.00 Lunchpaus.

13.00 – 13.50 Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i socialförsäkringen.

13.50 – 14.20 Falldiskussion.

14.20 – 14.40 Paus.

14.40 – 15.05 Arbetsförmedlingens roll och uppdrag.

15.05 – 15.30 Ekonomiskt bistånd (Kommunen).

15.30 – 15.50 Samverkan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kommunen.

15.50 – 16.30 Falldiskussion. Sammanfattning och avslutning.

 

Foto: Yanan Li