Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

 

Beskrivning och lärandemål

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd fysisk kursdag med presentationer och falldiskussioner. Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Kursen tar upp läkarens försäkringsmedicinska uppdrag, vanliga intyg och intygsskrivning, bedömning av arbetsförmåga, sjukskrivning som en del i patientens behandling samt faktorer som påverkar och främjar arbetsåtergång. Kursen ger också en genomgång av övriga aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, arbetsgivarrepresentant/HR, samt representant från företagshälsovården.

 

Förkunskaper och självstudier inför kursdagen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

1.

SKR:s webbutbildning "Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)", som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område "Försäkringsmedicin". Samtliga fyra grundmoduler inklusive kunskapstest skall vara godkända.

2.

Försäkringskassans informationsfilmer ska ses innan kursen: Informations­filmer till AT/BT‑läkare - Försäkringskassan (forsakringskassan.se).

3.

Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor eller underlag för falldiskussion från dina självstudier eller från ditt kliniska arbete och e-posta dem till kursadministratör nikolai.bergstedt@regionstockholm.se senast 1 vecka före kursstart.

 

För godkänd kurs krävs genomgånget delmoment i form av SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)” med tillhörande separat kursintyg, samt ett aktivt deltagande under den lärarledda kursdagen. Du behöver dock inte skicka in kursintyget från godkänd SKR-kurs.

Självstudierna inklusive reflektion och formulering av frågor tar max två timmar att genomföra. 

Vid tid och intresse rekommenderas även följande sidor för fördjupad kunskap inom området:

  1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer för sjukskrivning.

  2. Rekommendationer från expertgruppen i försäkringsmedicin ReadSpeaker 

  3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2018:54

  4. Försäkringskassans hemsida avseende läkarintyget samt förmånerna sjukpenning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning och VAB:

  5. Genushanden, om jämställd sjukskrivning hos SKR

 

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nederst (mobil) eller till höger (dator).

Sista datum för anmälan 2023-02-27.

Det är ett begränsat antal platser.

 

Schema

8.50 – 9.00 Välkommen! Presentation av föreläsare och program för dagen

9.00 – 9.45 Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning

9.45 – 10.00 Paus

10.00 – 10.25 Gruppdiskussion om erfarenheter av att sjukskriva

10.30 – 11.00 Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering

11.05 – 11.30 Företagshälsovårdens roll och uppdrag

11.30 – 12.00 Falldiskussion

12.00 – 13.00 Lunchpaus

13.00 – 14.15 Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i sjukförsäkringen

14.15 – 14.30 Paus

14.30 – 15.00 Arbetsförmedlingen, ekonomiskt bistånd, rehabkoordinatorns roll, samverkan

15.00 – 15.30 Falldiskussion, inkl kort paus

15.30 – 16.00 Sammanfattning och avslutning

 

Foto: Yanan Li