Webbutbildning i Rehabiliteringskoordinering

Webbutbildning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som riktar sig främst till nya rehabkoordinatorer och verksamhetschefer. Utbildningen förmedlar översiktlig kunskap om rehabkoordinatorns uppdrag, sjukskrivnings- och rehabprocessen samt verksamhetschefens ansvar.

Målgrupp

Främst nya rehabkoordinatorer, verksamhetschefer. Utbildningen kan också vara av intresse för läkare och andra professioner i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Beskrivning

Syftet med utbildningen är att du som:

§ Rehabkoordinator ska få grundläggande och tillämpbar kunskap om uppdraget, vilka framgångsfaktorer som finns och hur vårdenheten på bästa sätt kan stödja patienten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

§ Verksamhetschef/arbetsledare ska få grundläggande och praktiskt tillämpbar kunskap för att kunna rekrytera och introducera medarbetare till uppdraget samt arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer.

Utbildningen är indelad i sex kapitel. Mer information hittas under utbildningslänken nedan. Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vill särskilt lyfta fram nedanstående kapitel:

Kapitel 1 ger en bra och praktiskt användbar överblick över rehabkoordinatorns uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen innefattande stöd till individen, intern samordning och extern samverkan. Kapitlet riktar sig till såväl nya rehabkoordinatorer som till verksamhetschefer/arbetsledare.

Kapitel 5 riktar sig främst till verksamhetschefer/arbetsledare och ger en bra överblick över verksamhetschefens ansvar, dels för att introducera och arbetsleda nya rehabkoordinatorer, dels för ledning och styrning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med rutiner och ledningssystem för att systematiskt följa upp, utveckla och säkra kvaliteten inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

För verksamhetschefer och rehabkoordinatorer rekommenderas även att ta del av Region Stockholms styrande dokument inom försäkringsmedicin och sjukskrivningsprocessen:

vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/sjukskrivningforsakringsmedicin/regionala-riktlinjer/(vardgivarguiden.se)

Gå till utbildningen: Webbutbildningen Rehabiliteringskoordinering (SKR) (rehabiliteringskoordinering.skl.se/)