Landstingets miljöarbete

Att ge innevånarna tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik är Stockholms läns landstings främsta uppgifter. Dessa verksamheter påverkar miljön både direkt och indirekt. Centrum för arbets- och miljömedicin ger på olika sätt kunskapsstöd till landstinget inom området miljö och hälsa.

Centrum för arbets- och miljömedicin fokuserar på Stockholms läns innevånares hälsa, men vi bidrar också till Stockholms läns landstings mer koncernspecifika miljöarbete. Landstingets alla förvaltningar och bolag har ett tydligt miljöansvar i den egna verksamheten.

Det finns även en central miljöavdelning som ansvarar för landstingets miljöpolitiska program och en avdelning som ansvarar för att ta fram planer för utvecklingen av regionen Stockholms län. Centrum för arbets- och miljömedicin ger kunskapsstöd inom området miljö och hälsa till dessa och landstingets andra verksamheter, liksom till andra större aktörer på miljöområdet i länet. 

Landstingets miljöpolitiska program

Programmet är utarbetat av miljöavdelningen vid Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR, vid landstingstyrelsens förvaltning. Ett av det aktuella miljöpolitiska programmets målområden är ”Hälsofrämjande miljöarbete”. Inom detta område vill Stockholms läns landsting exempelvis att produkter, kemikalier och läkemedel som landstinget använder inte ska ge några miljö- eller hälsoproblem. Kollektivtrafikens och landstingets egna transporter ska minska sina utsläpp av luftföreningar och buller. 

Fysisk planering och hälsa

Stockholmsregionen växer kraftigt, för närvarande (2014) med 35 000-40 000 nya invånare per år. Behovet av övergripande och långsiktig planering är därmed stort.

I Regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2010, som utarbetades av Regionplaneavdelningen inom TMR identifieras ett antal strategier och planeringsmål för regionen. I flera av dessa finns aspekter på miljö och hälsa. En högaktuell fråga är att hantera de målkonflikter som finns vid förtätning av tidigare gles stadsbygd, när exempelvis buller och luftföroreningar ökar på grund av mer slutna gaturum. Nu förbereder regionplaneavdelningen framtagandet av en ny RUFS.