Hälsa och framtid - offentlig sektor

Stat, landsting och kommuner utgör en betydelsefull del av den svenska arbetsmarknaden och välfärdssystemet är beroende av att uppgifterna utförs kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Sjukfrånvaron har under lång tid varit högre i offentlig än i privat sektor.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig sektor strävar efter att hitta de organisatoriska faktorer som kännetecknar en frisk enhet eller förvaltning inom kommuner och landsting. Syfte och frågeställningar är:

  • Hur fördelar sig förvaltningar med låg och genomsnittlig sjukfrånvaro inom landet och mellan olika verksamhetsområden?
  • Vad karaktäriserar dessa förvaltningar ur ett övergripande perspektiv?
  • Vilka organisatoriska faktorer utmärker den friska förvaltningen jämfört med den genomsnittliga?
  • Spelar en god och tidig rehabilitering roll för den friska förvaltningen?

Metod

  • Insamling av registerdata om sjukfrånvaro, antal anställda, ålder, könsfördelning mm i kommuner och landsting.
  • Intervjuer med nyckelpersoner (personalchef, förvaltnings- och enhetschef med flera) i kommuner och landsting med låg respektive genomsnittlig sjukfrånvaro.
  • Fokusgruppsintervjuer med enhetschefer/första linjens chefer i ett urval av ovanstående kommuner om rutiner kring sjukfrånvaro och rehabilitering samt samverkan med företagshälsovården och Försäkringskassan.
  • Enkät till långtidssjukskrivna kommunanställda.

Status

Slutrapporten är nu färdig.

Bakgrund

Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med friska medarbetare (låg andel långtidssjukskrivna). De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro.

Resultaten i form av fyra rapporter uppmärksammades både inom och utom landet, vilket även ledde till en engelsk utgåva. Projektet fortsätter nu med att studera friskfaktorer i offentlig sektor. År 2009 beviljade AFA Försäkring 6 miljoner kronor för tre års studier om arbetsplatser med friska medarbetare i kommuner och landsting i hela landet.