Allergi

Inom området allergi fokuserar Centrum för arbets- och miljömedicin dels på allergiska besvär som kan kopplas till miljöfaktorer inomhus och utomhus och dels på allergi som kan kopplas till exponering för olika sorters produkter och material i arbetet eller på fritiden.

Förekomst av astma och andra allergiska sjukdomar har ökat under hela 1900-talets andra hälft och fortsätter att öka hos barn och unga. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen i barndomen. De vanligaste miljöfaktorerna som kan ge astma, allergisnuva och andra överkänslighetsbesvär är pollen, pälsdjur och födoämnen. Faktorer i miljön i kombination med ärftliga faktorer har stor betydelse för ökningen av allergiska besvär.

Vi arbetar med allergiprevention

På Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) arbetar vi för att färre människor ska drabbas av allergi och för att de som ändå är allergiska ska kunna vara så besvärsfria som möjligt. Det gör vi både på samhällsnivå genom till exempel kartläggning, forskning och kunskapsspridning och på individnivå genom allergikonsulentverksamheten.

Lyssna på CAMM:s allergisamordnare Marina Jonsson som berättar om hur vi arbetar med att förebygga allergi på Astma- och allergiförbundets konferens "Allergilyftet" i mars 2021. 

Källa: Astma- och allergiförbundets Youtube-kanal

På Samhällsnivå

Här är vårt fokus allergi och luftvägssjukdomar som kan kopplas till miljöfaktorer inomhus och utomhus (till exempel pälsdjur och pollen) samt exponering för olika sorters produkter och material i arbetet eller på fritiden (till exempel nickel). Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet vad gäller forskning på området, främst det som görs inom det så kallade BAMSE-projektet. Vi samlar också kunskap genom egna kartläggningar, som till exempel Miljöhälsorapporten.

En stor del av vår verksamhet handlar om att sprida kunskap. Det gör vi bland annat genom utbildningar och seminarier, främst för personal inom förskola, elevhälsa och hälso- och sjukvård. Vi driver och utvecklar också webbplatserna Elevhälsoportalen (www.elevhalsoportalen.se) och jobbafrisk.se. Vi samarbetar också med patientorganisationen Astma- och Allergiförbundet.

På Individnivå - Allergikonsulentverksamheten

Här arbetar sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin samt inom astma och allergi. Remisser skickas från sjukvården på barn (0–18 år).

Utifrån det enskilda barnets och familjens behov och sjukdomsgrad kan allergikonsulenterna ge information och utbildning till personal i förskola och skola samt göra hembesök för en inventering av miljön. Läs mer om vår Allergikonsulentmottagning.

Ett annat fokusområde för Centrum för arbets- och miljömedicin är hudallergi med koppling till exponering för produkter och material i arbetslivet eller i konsumentprodukter.

Uppskattningsvis lider ungefär 20 procent av befolkningen av någon sorts hudallergi. Den vanligaste formen är kontaktallergi, det vill säga allergi som uppstår vid direktkontakt med ett allergiframkallande ämne.

Läs mer om hudallergi

Senast ändrad 2023-09-13