Hur barn påverkas av miljötobaksrök

Barn är känsligare för miljötobaksrök och får även i sig mer än vuxna i samma miljöer, eftersom de har en högre andningsfrekvens. Barn som utsätts för miljötobaksrök löper större risk att drabbas av luftvägsinfektioner, lunginflammation och kroniska öroninflammationer.

Hur påverkas barn av miljötobaksrök?

Barn bör skyddas mot miljötobaksrök av flera anledningar. Barns luftvägar är generellt sett mer känsliga för tobaksrök än vuxnas. Barn har också en högre andningsfrekvens och inandas mer luft per kroppsvolym, vilket medför att de får en högre exponering jämfört med vuxna i samma miljö. Miljötobaksrök är framför allt ett inomhusmiljöproblem, men tobaksrök i utomhusmiljöer kan i vissa fall orsaka besvär hos barn med känsliga luftvägar. Även exponering under fosterlivet kan påverka barnet.

Nikotin i tobak kan överföras via moderkakan till fostret hos gravida kvinnor som röker eller snusar, men även då de själva utsätts för miljötobaksrök. Rökning under graviditeten ökar risken för hämmad fostertillväxt, låg födelsevikt och för tidig födsel hos barnet. Även snusning under graviditeten ökar risken för graviditetskomplikationer, till exempel för tidig födsel. När det gäller nikotinersättningsmedel under graviditeten, är det ännu oklart om påverkan på barnets hälsa. Mammas rökning under graviditeten, men också exponering för miljötobaksrök efter födelsen, ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Många studier visar på samband mellan miljötobaksrök och luftvägssjukdomar hos barn. Till exempel är mammas rökning under graviditeten, liksom exponering för miljötobaksrök efter födelsen, förknippad med försämrad lungfunktion och ökad risk för astma. Barn som utsätts för miljötobaksrök, i synnerhet under de två första levnadsåren, får oftare luftvägsinfektioner som lunginflammation, krupp och bronkit. Miljötobaksrök ökar också risken för akuta och kroniska öroninflammationer hos små barn. Tobaksrökning har minskat över tid och Sverige hör till de länder som har lägst andel rökare. Detta innebär också att allt färre barn utsätts för miljötobaksrök.