Luftvägsbesvär

Luften vi andas ger oss livsnödvändigt syre till kroppens alla celler. Ibland kan luften dock vara förorenad och innehålla ämnen som orsakar negativa hälsoeffekter. Vilka besvär man kan få beror på typ av ämne, mängden ämne och individuella faktorer. Det kan röra sig om till exempel nästäppa, hosta, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Vissa yrken extra utsatta

På arbetsplatser innehåller luften spår av den verksamhet som bedrivs och dess omgivning, såsom trädamm, pappersdamm eller kemikalier. En del av dessa ämnen är allergiframkallande. Det är arbetsgivarens ansvar att ha kunskap om vilka riskfaktorer som finns i arbetsmiljön och hur man ska hantera dem.

Exempel på arbeten med ökad risk för luftvägsbesvär är bagare, frisör, svetsare, rivningsarbetare, stenarbetare och lantbrukare.

Hur kan man få hjälp?

Om du har besvär som du relaterar till din arbetsmiljö ska du vända dig till din arbetsgivare och till din företagshälsovård eller till din behandlande läkare, exempelvis husläkare. Om din läkare bedömer att det finns behov av arbets- och miljömedicinsk specialistbedömning finns möjlighet att på remiss komma till patientmottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin. 

Våra insatser

Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar på flera sätt när det gäller att använda, sprida och öka kunskapsläget om luftvägsbesvär. 

Patientmottagning

Centrum för arbets- och miljömedicin tar på remiss emot patienter med arbets- och miljömedicinska besvär.  

Forskning

Medarbetare vid Centrum för arbets- och miljömedicin är ofta även verksamma vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, och bedriver där forskning om till exempel sambandet mellan luftföroreningar och hjärt- och kärlsjukdom och cancer. 

Samhällsinformation

Centrum för arbets- och miljömedicin anordnar seminarier och producerar flertalet faktablad om luftvägsrelaterade besvär. Dessutom driver vi webbplatsen Jobba Frisk med information riktad till ungdomar med astma och allergi, som står inför att välja yrke.