Sexuella trakasserier inom besöksnäringen

Bakgrund - Därför behövs det här projektet

Sexuella trakasserier är ett stort problem i arbetslivet men det saknas forskning om hur företag och organisationer kan arbeta med åtgärder för att motverka problemet. Anställda inom besöksnäringen har många och höga hälsorisker i arbetet (se till exempel Arbetshälsorapport Stockholms län 2020). Branschrepresentanter har identifierat sexuella trakasserier som ett stort problem på arbetsplatser inom till exempel hotell och restaurang. Med syftet att förbättra arbetsmiljön för branschens anställda har CAMM och arbetsmarknadens parter inom besöksnäringen inlett ett samarbete som kommer baseras på så kallat samskapande. Det innebär att CAMM tillsammans med aktörer från besöksnäringen tar fram åtgärder mot sexuella trakasserier.

Syfte

I det här projektet planerar vi att genom samskapande utveckla metoder för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier inom besöksnäringen, till exempel hotell och restauranger.

Så kommer vi att jobba

Vi arbetar med samskapande. Samskapande är en form av deltagarbaserad forskning där det sker ett ömsesidigt utbyte mellan forskare och intressenter från samhället eller från den studerade organisationen. Genom samskapandet kan vi arbeta fram skräddarsydda åtgärder, som är förankrade i organisationen. I detta projekt deltar företag inom besöksnäringen (hotell och restauranger).

Så kan resultaten komma till nytta

Projektet bidrar till att finna metoder för hur sexuella trakasserier i arbetslivet kan förebyggas och åtgärdas. Att metoderna dessutom utvecklas tillsammans med företag från den berörda branschen ökar chansen för att de kommer att användas och fungera,  och därmed minska risken för psykisk och fysisk ohälsa på arbetsplatsen.

Medverkan och finansiering

Arbetsmedicinska enheten, Karolinska Institutet (ki.se) 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm (ki.se)