Barns påverkan av klimatförändringar

I krissituationer är barn ofta de mest utsatta och kriser orsakade av klimatförändringar är inget undantag. Många barn känner också oro inför framtiden på grund av vad som händer med klimatet.

Hälsoeffekter av ett förändrat klimat ur barnens perspektiv

Hälsoeffekterna av klimatförändringar kan vara oproportionerligt höga bland barn i jämförelse med vuxna. Detta beror på en snabbare ämnesomsättning och sämre förmåga att ta hand om gifter som kommer in i kroppen än hos vuxna och på processer relaterade till immunförsvarets, nervsystemets och hjärnans utveckling. Höga omgivningstemperaturer kan leda till att kroppen inte klarar av att hålla sin inre normaltemperatur. Barn har en stor kroppsyta i relation till sin kroppsmassa vilket gör att de måste öka hjärtrytmen och blodcirkulationen i huden mer än vuxna, relativt sett, för att bli av med överskottsvärme. Det gör också att de lättare blir uttorkade. Barn är ofta aktivare även i värme än vuxna, vilket kan öka deras värmeexponering. De primära hälsoeffekterna hos barn under värmeböljor är uttorkning, elektrolytobalans, njurproblem och värmeutmattning. Träningsrelaterat värmeslag är ovanligt men förekommer bland ungdomar som sportar mycket.  

Det kan vara svårt för barn att påverka sin omgivning och deras respons på yttre händelser kräver därför att vårdnadshavaren griper in. Klimatförändringar riskerar också att i högre grad drabba barn som är socioekonomiskt eller hälsomässigt utsatta. Vårdnadshavarna till dessa barn har ofta en begränsad möjlighet att skydda barnen och/eller eller hantera konsekvenserna av det som händer. De har också ofta små möjligheter att själva förbättra sin levnadsmiljö.

I krissituationer är barn ofta de mest utsatta och klimatförändringar är inget undantag. Miljökatastrofer och politiska konflikter, som kan relateras till klimatförändringar, kommer sannolikt drabba barn hårdare än någon annan befolkningsgrupp. Extremväder kan skada och förstöra viktig infrastruktur, som skolor, vårdfaciliteter och transportmöjligheter. Förutom detta kan katastrofer relaterade till klimatförändringar i kombination med oro i befolkningen och politisk instabilitet leda till väpnade konflikter och massmigration.

Senast ändrad 2022-01-24