För dig som är patient vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen

För att komma till Arbets- och miljömedicinska mottagningen behövs remiss från läkare. Vid remissgranskning bedöms om vi kan svara på frågeställningen i remissen direkt eller om det behövs besök på mottagningen för utredning.

Före, under och efter besöket

Om det bedöms att patienten ska kallas till mottagningen så planerar vi in läkarbesök, eventuella besök hos yrkeshygieniker, miljöhygieniker, ergonom, psykolog eller kurator, samt vid behov blodprov och/eller spirometri (lungfunktionsundersökning). Patienter debiteras enligt gällande sjukvårdstaxa. Om du vill kontakta mottagningen före eller efter ditt besök ber vi dig ringa eller skicka brev. Av sekretesskäl används inte e-post i patientärenden. Inför besöket ombeds patienter att fylla i ett frågeformulär. Om frågeställningen gäller exponering för kemikalier eller vibrationer på arbetet så är det ytterligare ett formulär som behöver fyllas i och skickas in inför besöket. Frågeformulären bifogas brevet med kallelsen. Under besöket ges information om vidare handläggning och när utredningen är klar informeras patienten via brev, telefon, eller i samband med ett återbesök på mottagningen.

Yrkeshygienisk utredning

Yrkeshygieniker kan vid behov hjälpa till med kartläggning av exponeringen för bland annat kemikalier och vibrationer på arbetet och/eller information kring skyddsutrustning. Det är bra att ta med varuinformationsblad för de olika kemikalier som förekommer på arbetsplatsen.

Miljöhygienisk utredning

Miljöhygieniker kan vid behov hjälpa till med kartläggning av miljörelaterade exponeringar men vi tar inte emot patienter med besvär av inomhusmiljön i bostaden.

Ergonomisk utredning

Ergonom kan vid behov hjälpa till med kartläggning av exponeringen för belastning på arbetet i arbetsskadeärenden.

Psykologutredning

Psykolog kan vid behov hjälpa till med kartläggning av psykosocial exponering på arbetet i arbetsskadeärenden och kan i vissa fall erbjuda en korttidskontakt för stöd i att hantera symtom.

Kurator

Kurator kan vid behov lämna information om sjuk- och arbetsskadeförsäkringar, arbetsrättsliga frågor och arbetsmarknaden. I förekommande fall hjälper kurator även till i kontakten med myndigheter. För patienter som behöver diskutera sin arbetssituation eller som har frågor kring omplacering, omskolning eller sin livssituation kan kurator ge stödsamtal. Om du står inför ett yrkesval, eller behöver byta arbete, finns möjlighet att få rådgivning kring yrken där besvär med astma och eksem är ovanliga. Tillsammans med kurator kan du undersöka vilka möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering som finns.