Rapporter 2022

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer under 2022. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil).

Centrum för arbets- och miljömedicins rapportserie

2022:01 Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs/ladda ner rapporten (pdf)

Sammanfattning "Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

Kunskaperna om studie- och yrkesvägledning av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är begränsade då forskningsfältet är relativt nytt, speciellt i Sverige. Forskningen har mest fokuserat på att individen ska få och behålla ett arbete överhuvud taget och fokuserat mindre på vägledning till optimala yrkesval.


2022:02 Covid-19 hos unga vuxna i Stockholms län

Läs/ladda ner rapporten (pdf)

Sammanfattning "Covid-19 hos unga vuxna i Stockholms län"

Covid-19 pandemin har medfört både direkta och indirekta hälsokonsekvenser bland unga vuxna i Sverige. Unga vuxna har under pandemin drabbats av hög smittspridning, risk för långsiktiga hälsokonsekvenser och potentiellt ökad risk för psykisk ohälsa.


2022:03 Flygbuller - Bromma. Så påverkades stockholmarna av minskat flygbuller under covid-19-pandemin

Läs/ladda ner rapporten (pdf)

Sammanfattning "Flygbuller - Bromma"

Buller från transportsystemet är en vanlig och omfattande miljöexponering som riskerar att ge upphov till många negativa effekter på människors välbefinnande och hälsa. Totalt sett utsätts cirka 250 000 personer (motsvarande cirka 11 procent) av befolkningen i Stockholms län för flygbuller som överskrider Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärde (45 dB Lden).


2022:04 Tillgång till bostadsnära grönska i befolkningen.
Exponering, utsatta grupper och besvär

Läs/ladda ner rapporten (pdf)

Sammanfattning "Tillgång till bostadsnära grönska i befolkningen"

Syftet med studien var att ge en nationell översikt av befolkningens tillgång till grönska nära bostaden inom olika områdestyper (urban, suburban och rural), både i dag och över tid. Vi ville också undersöka om det finns grupper som är särskilt utsatta genom att oftare ha en för låg tillgång till grönska nära bostaden. Slutligen ville vi också studera samband mellan grönska, livskvalitet och hälsobesvär.


2022:05 Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper

Läs/ladda ner rapporten (pdf)

Sammanfattning "Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper "

Andelen vaccinerade skiljer sig mellan olika områden i länet. För att öka vaccinationstäckningen görs riktade insatser där det finns en låg andel vaccinerade. Men stora skillnader finns också mellan yrkesgrupper. Denna rapport ger ett underlag för möjliga insatser riktade mot yrkesgrupper och sektorer av arbetsmarknaden där färre är vaccinerade. 

 

2022:06 Verksamhet vid Centrum för arbets- och miljömedicin (pdf)


2022:08 Psykisk belastning inom hemtjänsten - Intervjuer med hemtjänstpersonal i Stockholms län 

Läs/ladda ner rapporten (pdf)

Sammanfattning "Psykisk belastning inom hemtjänsten"

Det här är en av rapporterna från ett projekt där vi undersökte arbetsmiljön inom hemtjänsten i Stockholms län. Syftet med denna rapport är att ge kunskap om faktorer inom organisatorisk och social arbetsmiljö som påverkar personalens vilja och möjlighet att vara kvar i hemtjänsten. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder baserade på studieresultaten.