Exponering för allergiframkallande faktorer

Nästan hälften av befolkningen i Stockholms län uppger att de har någon form av allergiska besvär. De vanligaste allergiska besvären orsakas vid exponering för pollen och pälsdjur, olika födoämnen och mögel eller kvalster. Andra faktorer som kan framkalla eller förvärra allergiska besvär och överkänslighetsreaktioner är till exempel miljötobaksrök, luftföroreningar samt kemikalier och andra ämnen i konsumentprodukter.

Vanliga allergiframkallande faktorer

Pollen

Pollenallergi är den allergi som flest invånare (35 procent) i Stockholms län uppger att de besväras av. Pollenallergierna i länet har ökat sedan enkätundersökningen år 2007, då motsvarande andel var 30 procent. En anledning till ökningen kan vara att pollensäsongen har blivit längre på grund av klimatförändringarna. En studie från Stockholmsområdet visar att lövträden startar pollenproduktionen cirka två veckor tidigare nu än för 40 år sedan, medan pollensäsongen för gräs och gråbo slutar en respektive två veckor senare.

Pälsdjur

Pälsdjursallergi rapporteras av 22 procent av befolkningen i Stockholms län vilket också är en ökning jämfört med tidigare år (19 procent 2007). Drygt en fjärdedel (27 procent) av befolkningen har minst ett husdjur, där katt och hund är vanligast. Det innebär att allergiframkallande ämnen från pälsdjur finns överallt i vår tillvaro eftersom vi för med oss dessa ämnen från våra bostäder till offentliga lokaler som skola, arbete, affärer och kollektivtrafik.

Födoämnen

Födoämnesallergi uppges av totalt 14 procent av länets befolkning. För födoämnesallergier ses en viss ökning hos kvinnor mellan 2007 och 2015, men inte bland män. De vanligaste födoämnesallergierna hos vuxna i Sverige är mot nötter, jordnötter, fisk och skaldjur. Födoämnesallergi kan ge upphov till olika symptom från till exempel mag-tarmkanalen, huden och/eller luftvägarna. Andra symptom är klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon och snuva.

Mögel och kvalster

Förekomst av allergi mot mögel är cirka 15 procent totalt och är något vanligare hos kvinnor (17 procent) jämfört med män (12 procent). Kvalsterallergi uppges av 12 procent av kvinnorna och 8,6 procent av männen. I Stockholms län uppger 19 procent av befolkningen att det finns fukt och mögel i deras bostad. Rapporteringen skiljer sig dock åt beroende på bland annat boendeform, byggnadsår och mellan olika kommuner i länet (läs mer under Inomhusmiljö).

Allergier och annan överkänslighet, figur 6a och 6b. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att de är allergiska mot kvalster, födoämnen, mögel, pälsdjur (katt, hund, häst eller gnagare) och pollen, 2007 jämfört med 2015, uppdelat på kön.

6a. Kvinnor

6b. Män

 


Exempel på miljöfaktorer som framkallar eller förvärrar allergiska besvär och överkänslighetsreaktioner

 

Miljötobaksrök

Totalt 3,4 procent av länets vuxna befolkning utsätts dagligen för miljötobaksrök i bostaden, på arbetet, eller på annan plats. Det är en minskning jämfört med år 2007 då motsvarande andel var 8,3 procent. Andelen som utsätts för miljötobaksrök skiljer sig dock avsevärt mellan olika utbildningsgrupper där universitetsutbildade grupper exponeras betydligt mindre än de med lägre utbildningsnivå. Miljötobaksrök kan bland annat orsaka eller försämra luftvägssjukdomar såsom astma, luftrörskatarr och KOL (läs mer under Miljötobaksrök).

Luftföroreningar

Över 90 procent av invånarna i Stockholms län uppger att luftkvaliteten utanför bostaden är bra eller acceptabel. En viss andel, 7,3 procent, rapporterar dock att luftkvaliteten är dålig eller mycket dålig. Luftkvaliteten försämras ofta i bebyggda områden på grund av utsläpp från trafik, industrier och uppvärmning. Även vedeldning utgör en betydande källa till exponering för hälsoskadliga luftföroreningar. Luftföroreningar kan bland annat ge upphov till besvär såsom klåda och sveda i ögonen, täppt eller rinnande näsa, inflammation i luftvägarna och ökad risk för astmaanfall (läs mer under Luftföroreningar utomhus).

Kemikalier och andra ämnen i konsumentprodukter

Många konsumentprodukter, såsom smycken, kosmetika, hygienartiklar, rengöringsmedel, kläder och elektronik, innehåller kemikalier som kan orsaka allergi och eksem vid hudkontakt. Metaller, konserveringsmedel, parfymämnen, plast- och gummikemikalier och hår- och tatueringsfärgämnen är exempel på ämnen som kan orsaka, bidra till eller förvärra eksem, allergi eller annan överkänslighet. Till exempel uppger 16 procent av länets invånare att de är allergiska mot nickel, och 13 procent är överkänsliga eller allergiska mot rengörings-, tvätt- och diskmedel (läs mer under Kemikalier och andra miljöföroreningar).

 

Senast ändrad 2022-01-26

Fotograf/Illustratör: Matton