Kemikalier och andra miljöföroreningar

Industriella utsläpp av hälsofarliga kemikalier i Stockholms län har minskat. Istället exponeras vi för olika kemikalier i konsumtionsprodukter som elektronik, textilier och hygienprodukter som kan påverka hälsan negativt.

Vad är miljöföroreningar respektive miljögifter och hur regleras de?

  • En miljöförorening är ett kemiskt ämne som på ett oönskat sätt spritts eller sprids i miljön.
  • Miljögift är en miljöförorening som samtidigt kan vara giftigt för flera sorters organismer. De kemiska ämnen som verkar som miljögifter är ofta stabila och långlivade vilket får till följd att de kan spridas över stora områden och även anrikas i mark och organismer innan de bryts ner.

För många ämnen finns gränsvärden som anger den maximala mängd av ett kemiskt ämne som tillåts enligt lag, i till exempel livsmedel eller dricksvatten. Myndigheter och organisationer tar också fram hälsobaserade riktvärden som anger hur mycket en människa kan få i sig utan risk (eller låg risk) för hälsoeffekter, så kallat tolerabelt dagligt intag (TDI).  De hälsobaserade riktvärdena baseras vanligen på experimentella studier med djur men ibland finns tillräckligt med data från studier med människor för att bestämma ett intag utan risk (eller låg risk). Gränsvärden eller riktvärden saknas dock för många ämnen. Gränsvärden är generellt bindande enligt lag medan riktvärden är en rekommendation om vilka halter som inte bör överskridas.

Gränsvärde 

Gränsvärdet anger maximal mängd av ett ämne, som får förekomma i dricksvatten eller livsmedel.

Tolerabelt dagligt intag

Tolerabelt dagligt intag (TDI) - anger den mängd av ett ämne (vanligen i mg/kg kroppsvikt och dag) som en människa bedöms kunna få i sig under en livstid utan att det ger några negativa hälsoeffekter. Dessa är inte bindande enligt lag.

Accepterat dagligt intag

För bekämpningsmedelsrester och tillsatser i mat används ADI- accepterat dagligt intag för att markera att dessa ämnen tillförs avsiktligt.

 

Senast ändrad 2022-01-24

Fotograf/Illustratör: Matton