För dig som remitterar till Hudmottagningen

Patientmottagningarna vid Centrum för arbets- och miljömedicin tar emot patienter på remiss. Vid specialistvårdsremiss tar mottagningarna emot patienter från hela landet.

Remiss till Hudallergimottagningen

Remittera patient till Hudmottagningen vid:

 • Misstanke om arbetsorsakad hudsjukdom såsom kontakteksem (såväl irritativt som allergiskt kontakteksem) urtikaria eller försämring av andra hudsjukdomar med stark koppling till arbetet (som atopiskt eksem eller psoriasis).
 • Behov av fördjupad utredning med frågeställningar kring kontaktallergi.
 • Sambandsbedömning mellan hudbesvär och arbete.
 • Handläggning av rehabiliteringsfall i samband med hudsjukdom.Bedömning av arbetsförmåga.
 • Rådgivning riktad till patienter i yrkeshygieniska frågor och yrkesvalsfrågor.
 • Misstanke om anhopning av arbetsmiljöorsakade hudsjukdomar på en arbetsplats.
 • Hudbesvär av medicintekniska produkter, tex diabeteshjälpmedel, proteser eller ortoser.

Remissen bör innehålla detaljer om:

 • Symtom och frågeställning.
 • Typ av arbete.
 • Besvärens relation till arbete.
 • Sjukskrivning på grund av aktuella besvär.
 • Atopiska besvär, aktuella sjukdomar och medicinering.

Att tänka på

För patienter som är skrivna i Stockholms län faktureras inga kostnader. För patienter från annat landsting faktureras en faktisk utredningskostnad till motsvarande länet, som inte drabbar remittenter eller arbetsgivare oavsett om remissen kommer från privat eller offentlig vård eller företagshälsovård.

Om du hör till en annan vårdgivare än Karolinska/SLSO och hänvisar till detaljer i TakeCare behöver vi få patientens samtyckte till att vi kollar upp dessa journaluppgifter vid remissbedömningen.

Specialistvårdsremiss för utomlänspatienter

Sedan Patientlagen trädde i kraft tar vi emot remisser från hela landet.

Att tänka på innan remiss skickas för patienter som inte bor i Stockholms län: det kan finnas mottagningar i patientens geografiska närhet som är mer praktiska för patienten då det ofta blir flera besök på mottagningen. 

En eventuell specialistvårdsremiss ger patienten möjlighet att få reseersättning för besök hos oss.

Arbets- och miljödermatologiska mottagningar finns i följande landsting, städer och regioner:

 • Region Skåne (SUS Malmö)
 • US i Linköping
 • Västra Götalandsregionen (SU Göteborg)
 • Örebro län (US Örebro)
 • Uppsala län (Akademiska Uppsala)
 • Norra sjukvårdsregionen (NUS Umeå)

Remiss till handeksemskola hos sjuksköterska 

 • Undervisningen riktar sig till patienter som behöver mer kunskap om handeksem och stöd kring egenvård. 
 • Patienten ska vara utredd och inte i behov av ytterligare lapptest/utredning.
 • Behandlingsansvaret ligger på remittenten, sjuksköterska på hudallergimottagningen kan dock i remissvar komma med förslag på mjukgörande behandling som under handeksemskolan prövats ut tillsammans med patienten.
 • I remissen ska eventuella kontaktallergier samt aktuell behandling framgå.  

Kostnadsfri föreläsning om kontaktallergi och handeksem

Som ett led för att öka kunskapen om kontaktallergier och handeksem erbjuder Hudallergimottagningen på Centrum för arbets- och miljömedicin föreläsningar om kontaktallergier, handeksem och handeksemskola till primärvård och företagshälsovård.  

Kontakta mottagningen så bokar vi en ett lämpligt datum då vi kommer till er och föreläser.

Kontakt: emma.wadman-hallgren@regionstockholm.se