Riktlinjer för vård

Förslag till möjliga åtgärder för att minska människors påverkan av och utsatthet för allergier.

Vård av allergier och överkänslighet

Nästan hälften av invånarna i Stockholms län har idag någon form av allergi eller överkänslighet och andelen ökar. Många av utmaningarna kring allergier skulle dock kunna minskas genom mer kunskap, både hos de drabbade och hos människorna runt omkring. Därför behövs mer information och kunskapsspridning, både om allergi generellt och vad gäller specifika områden som till exempel miljötobaksrök och handeksem.

Socialstyrelsen har satt upp riktlinjer för vård av olika folksjukdomar, bland annat för astma och KOL. I korthet innebär riktlinjerna att personer som söker vård med misstänkt astma eller KOL bör erbjudas dynamisk spirometri, som är en metod för att mäta lungfunktionen. Hälso- och sjukvården bör följa upp misstänkta fall för att på så vis säkerställa att individer med obstruktiva andningsproblem får adekvat vård, framförallt de vars andningsbesvär har medfört att de behövt söka vård på akutmottagning, eller som krävt inläggning.
Eftersom både astma och KOL har en komplex sjukdomsbild, där många gånger flera faktorer samverkar, är det viktigt att sjukvården kan erbjuda olika typer av hjälp samtidigt, vilket kräver ett interprofessionellt samarbete mellan olika vårdinstanser.

Senast ändrad 2020-11-25

Fotograf/Illustratör: Yanan Li