Covid-19 och Sjukvårdens Arbetshälsa (CoSA) - Nådde stödet till chefer och medarbetare fram?

I september 2020 startade projektet ”Covid-19 och Sjukvårdens Arbetshälsa (CoSA)” – en utvärdering av det psykologiska krisstödet inom sjukvården i Region Stockholm. Projektet undersöker om det psykologiska stödet till medarbetare och chefer når ut, tas emot och organiseras på ett användbart sätt.

Under covid-19-pandemin har Region Stockholm utökat tillgången till kris-, samtals- och chefsstöd. Det handlar om centrala insatser genom extern leverantör/företagshälsovård men också om lokala insatser på enskilda sjukhus, mottagningar eller avdelningar som genomförts med enhetens egna
resurser.

Syftet med projektet

Vi utvärderar implementeringen av de olika stödinsatserna för att få mer kunskap om vad som underlättat respektive hindrat implementeringen. Syftet är att lära för att långsiktigt kunna säkerställa organisationens samordning av väl fungerande stöd till medarbetare och chefer och ett hållbart organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete. På så sätt kan vi förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Vi undersöker vad som underlättat eller hindrat att insatserna nådde fram och användes. Projektet kommer alltså inte att utvärdera hur personalen mår eller effekten av insatserna.

Insamling av data

Under 2021 samlar vi in uppgifter i form av dokument, informationsmaterial, intervjuer med mera. Detta material används sedan för en samlad analys. Som ett led i insamlingsarbetet kontaktar vi representanter från olika grupper som HR, chefer på olika nivå, olika målgrupper för insatser och leverantörer av insatser.

Så kommer resultaten till nytta

Resultaten från projektet kommer att användas för att ta fram kunskapsstöd och rekommendationer för det fortsatta arbetet med att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa, även när pandemin avtagit. Eftersom projektet fokuserar på egenskaper hos organisationen kommer rekommendationerna i första hand att förmedlas på ledningsnivå för att kunna användas organisationsövergripande.

Vill du veta mer?

För mer information om projektet, kontakta projektledare Gun Johansson, e-post: gun.johansson@regionstockholm.se.

Projektets styrgrupp

  • Ulrika Sundquist, HR direktör, Region Stockholm
  • Katarina Winell, kommunikationsdirektör, Region Stockholm
  • Lena Hanberg, avdelningschef Specialiserad vård, HSF, Region Stockholm
  • Karin Svartengren, handläggare, Avdelningen för kunskapsutveckling, HSF, Region Stockholm
  • Gun Johansson, projektledare, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLSO, Region Stockholm
  • Charlotte Therup Svedenlöf, enhetschef Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi, SLSO, Region Stockholm

Finansiering

Projektet är finansierat med statliga stimulansmedel Uppdrag psykisk hälsa via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Projektägare är Centrum för arbets- och miljömedicin, (CAMM) Region Stockholm. I projektgruppen ingår även personer från Regionalt kunskapscenter för kris- och katastrofpsykologi och Strategisk HR, Region Stockholm

Publicerad: 2021-04-26