Regelverk för tobak

I Sverige är exponeringen för miljötobaksrök i allmänna inomhusmiljöer reglerad sedan 2005. 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som innebär fler rökfria miljöer.

I vilka miljöer utsätts vi för miljötobaksrök?

Att minska exponeringen för miljötobaksrök är den främsta rekommendationen för att undvika utveckling av sjukdomar och dödlighet relaterade till passiv rökning.

I Sverige är exponeringen för miljötobaksrök i allmänna inomhusmiljöer reglerad sedan 2005. Att andas in andras tobaksrök inne i bostaden är dock fortfarande vanligt. Utomhusexponering sker ofta på balkonger/uteplatser vid bostäder, på arbetet, på väntplatser för kollektivtrafik, entréer, uteserveringar, sportanläggningar och lekplatser. Sannolikt kommer exponering för miljötobaksrök att minska på grund av den nya miljötobakslagen och de nya skärpta regler som kommer att gälla vid allmänna utomhusmiljöer.

Den nya tobakslagen

Det har sen 1994 varit förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och påverkar alla som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
  • uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa),
  • röka örtprodukter,
  • använda e-cigarretter,
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Ansvar för tillsynen

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. Mer information om den nya tobakslagen finns det att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Senast ändrad 2022-01-26

Fotograf/Illustratör: Matton