Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen stödjer skolor och förskolor i att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön.


Elevhälsoportalen finns i två olika versioner: skolan och förskolan. Vilken du vill gå in på väljer du när du kommer till startsidan.

Vad hittar du på Elevhälsoportalen

På Elevhälsoportalen finns digitala verktyg och material som stödjer evidensbaserat hälsofrämjande arbete och inspirerar till utveckling.

Här hittar du bland annat:

  • Fakta om barns hälsa utifrån portalens hälsoområden och nationella styrdokument
  • En arbetsmodell för att hjälpa förskolan med det hälsofrämjande arbetet
  • Hälsofrämjande evidensbaserade insatser
  • Verktyget Hälsonyckeln/Skolhälsonyckeln – en digital behovsenkät som stöd för förskolor/skolor att kartlägga behov av hälsofrämjande insatser inom ett antal olika hälsoområden. 
  • Ett digitalt underlag som ger stöd för att skapa en handlingsplan och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Hur funkar det?

Förskolor och skolor kan kostnadsfritt skapa ett konto och får därmed tillgång till portalens verktyg. Hälsonyckeln/Skolhälsonyckeln kan besvaras en gång per läsår och resultatet från frågorna i genererar en automatisk resultatrapport som utgör en behovsanalys. Därefter kan arbetsgruppen ta del av de evidensbaserade, hälsofrämjande insatserna och skapa en handlingsplan.

Vilka ligger bakom Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. Vi på CAMM ansvarar för hälsoområdena allergi, buller och ergonomi.

Foto: Katja Kircher

EHP logga utan bakgrund.png