Elevhälsoportalen

OBS! Denna sida är under uppdatering!

Elevhälsoportalen stödjer skolor och förskolor i att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. Här får personalen tillgång till digitala verktyg och material för att stödja evidensbaserat hälsofrämjande arbete och inspirera till utveckling.

Elevhälsoportalen finns i två olika versioner: skolan och förskolan. Vilken du vill gå in på väljer du när du kommer till startsidan.

Miljön i skolan/förskolan är viktig för barnens/elevernas hälsa och är en förutsättning för lärande. Den ska vara hälsofrämjande och stödja barnens/elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoportalen är indelad i sex olika hälsoområden för förskola (här har vi utelämnat området tobak), sju för skolan:

 • Övergripande hälsoarbete
 • Fysisk aktivitet
 • Psykisk hälsa
 • Mat
 • Allergi
 • Buller
 • Tobak (ingår inte för förskolan)

Vad hittar du på Elevhälsoportalen

 • Fakta om barns hälsa utifrån portalens hälsoområden och nationella styrdokument
 • En arbetsmodell för att hjälpa förskolan med det hälsofrämjande arbetet
 • Hälsofrämjande evidensbaserade insatser
 • Verktyget Hälsonyckeln/Skolhälsonyckeln – en digital behovsenkät som stöd för förskolor/skolor att kartlägga behov av hälsofrämjande insatser inom sex respektive sju hälsoområden. 
 • Ett digitalt underlag som ger stöd för att skapa en handlingsplan och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Materialet och verktygen hjälper förskolan/skolan att:

  • kartlägga behov med hjälp av behovsenkäter
  • ta del av portalens evidensbaserade insatser
  • genomföra valda insatser
  • följa upp det hälsofrämjande arbetet

Hur funkar det?

Förskolor och skolor kan kostnadsfritt skapa ett konto och får därmed tillgång till portalens verktyg. Hälsonyckeln/Skolhälsonyckeln kan besvaras en gång per läsår och resultatet från frågorna i genererar en automatisk resultatrapport som utgör en behovsanalys. Därefter kan arbetsgruppen ta del av de evidensbaserade, hälsofrämjande insatserna och skapa en handlingsplan.

Vilka ligger bakom Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. Vi på CAMM ansvarar för hälsoområdena allergi och buller.