Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om inomhusmiljö.

Referenser, inomhusmiljö

Avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet. Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende - samverkande strukturella faktorer? En geografisk analys av samband mellan förutsättningar för social distans och kontakter med äldre i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Göteborgs universitet, 2020. Rapport 1:2020. ISBN 978-91-86863-18-0. https://www.amm.se/wp-content/uploads/2020/04/2020-Nr-1-Covid-19-i-tr%C3%A5ngbodda-f%C3%B6rorter-och-p%C3%A5-%C3%A4ldreboende.pdf (Internet 2023-10-11).

Boverket. Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö 2019. Stockholm, Boverket 2019. Rapport 2019:2. ISBN: 978-91-7563-618-4. https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/fordjupad-utvardering-av-god-bebyggd-miljo.pdf (Internet 2023-10-11).

Referenser , inomhusmiljö, barn

Boverket. Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. Boverket 2009. ISBN: 978-91-86342-28-9. https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/sa_mar_vara_hus.pdf (Internet 2023-10-11).

Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer. Stockholm, Folkhälsomyndigheten, 2014. FoHMFS 2014:14. ISSN 2001-7790. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/26ea6c0d999742c0a5351c63e70cb0ce/fohmfs-2014-14.pdf (Internet 2023-10-11).

Senast ändrad 2023-10-11

Fotograf/Illustratör: Matton