Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om buller.

 

Länkar till andra sidor om buller

Referenser, buller och barn.

Clark C, Paunovic K. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cognition. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(2):285. Published 2018 Feb 7. doi:10.3390/ijerph15020285.

Enoksson Wallas AKHealth effects of road traffic noise in childhood and adolescence. Akademisk avhandling. Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm 2019.  Health effects of road traffic noise in childhood and adolescence.

Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2018.

Eriksson C, Pyko A, Lind T, et al. Trafikbuller i befolkningen - Exponering, utsatta grupper och besvär. Rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin 2020:03. Region Stockholm 2020. http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1395669/FULLTEXT01.pdf (2021-10-15)

Senast ändrad 2023-11-16

Fotograf/Illustratör: Matton