Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om buller.

Länkar till andra sidor om buller

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)

EUs Bullerdirektiv

Förordningen om omgivningsbuller (2004:675, på Sveriges Riksdags sida: Dokument och lagar.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216, ändrad i SFS 2017:359), på Sveriges Riksdags sida: Dokument och lagar.

Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Proposition 1996/97:53, Sveriges Riksdags sida Dokument och lagar.

Vägledning om buller och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndigheten.

Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer. Folkhälsomyndigheten.

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Boverkets vägledning om Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Rapport 2015:21

Regler om buller inomhus, miljöbalken och PBL, Boverket

Naturvårdsverkets vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik

Trafikbuller i befolkningen, exponering, utsatta grupper och besvär. Rapport, Arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet (pdf)

Miljömedicinsk riskbedömning, Riskwebben, Institutet för miljlömedicin (IMM), Karolinska institutet.

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cardiovascular and Metabolic Effects: A Summary

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cognition

Sidor och artiklar om buller och barn.

Eriksson C, Pyko A, Lind T, et al. Trafikbuller i befolkningen - Exponering, utsatta grupper och besvär. Rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin 2020:03. Region Stockholm 2020. http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1395669/FULLTEXT01.pdf (2021-10-15)

Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2018.

Śliwińska-Kowalska M, Zaborowski K. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Permanent Hearing Loss and Tinnitus. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(10):1139. Published 2017 Sep 27. doi:10.3390/ijerph14101139

Clark C, Paunovic K. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cognition. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(2):285. Published 2018 Feb 7. doi:10.3390/ijerph15020285.

Stansfeld S, Clark C. Health Effects of Noise Exposure in Children. Curr Environ Health Rep. 2015;2(2):171-178. doi:10.1007/s40572-015-0044-1

Enoksson Wallas AK. Health effects of road traffic noise in childhood and adolescence. Akademisk avhandling. Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm 2019. 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Sveriges Riksdag. Svensk författningssamling 2015:2015:216 ändrad t.o.m. SFS 2017:359.

Senast ändrad 2022-02-15

Fotograf/Illustratör: Matton