Buller

Vi utsätts dagligen för buller från en rad olika källor, både i bostaden, på arbetsplatsen och när vi rör oss ute i samhället. Allt fler undersökningar visar att även exponering för måttligt höga ljudnivåer bör minimeras, inte bara av komfortskäl utan även av hälsoskäl. 

Inte önskvärt ljud

Många tänker sig att buller är ljud så högt att det finns risk för att hörseln skadas. Men faktum är att ljudet inte alls behöver vara så högt. Definitionen av buller är snarare att det handlar om inte önskvärt ljud. Det som upplevs som buller av en person, kan klassas som önskvärt ljud av någon annan - exempelvis när en person har fest och spelar hög musik medan grannarna vill sova. 

Hälsoeffekter av buller

Forskning har visat att även störning av buller som inte är hörselskadande, kan ge upphov till stress och andra oönskade effekter. Stressen kan i sin tur ge fysiologiska reaktioner i kroppen som exempelvis förhöjt blodtryck. Man diskuterar exempelvis om bullerstörning under natten, som ger upphov till störd sömn, kan bidra till ökad hjärtkärlsjuklighet. 

Läs mer om våra insatser kring buller inomhus och i omgivningsmiljön via rubrikerna till höger, härunder om du tittar i mobilen.

Bullernätverket

CAMM är också med och driver ett nätverk kring buller tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad: Bullernätverket. Bullernätverket  i Stockholms län är ett forum för samverkan i bullerfrågor. Målet med nätverket är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås. Du kan läsa mer om Bullernätverkets arbete på deras hemsida via länken till höger/härunder om du tittar i mobilen.

Senast ändrad 2022-12-23

Publicerad: 2014-07-22