Rapporter 2023

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer under 2023. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil)

Centrum för arbets- och miljömedicins rapportserie

2023:01 Ett kvarts sekel med BAMSE-projektet

BAMSE-projektet, som startades 1994, har följt drygt 4000 barn från vaggan till vuxenlivet med flera kliniska undersökningar och enkäter. Projektet syftar främst till att få kunskap om hur livsstil, miljö och arv påverkar astma, allergi och lungfunktionsutveckling, att bromsa ökningen av astma och allergi samt lindra besvären hos dem som drabbas men har under årens gång utvecklats till att även inkludera bredare frågeställningar inom folkhälsa.

2023:01 Ett kvarts sekel med BAMSE-projektet. Viktiga resultat och dess betydelse ur ett folkhälsoperspektiv (pdf)

2023:03 Verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin 2022

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, arbetar för en jämlik och förbättrad folkhälsa genom att identifiera, bedöma och förebygga hälsorisker i arbetsmiljön och omgivningsmiljön. I vår verksamhetsberättelse kan du läsa mer om våra aktiviteter och projekt under 2022.

2023:03 Verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin 2022 (pdf)

2023:04 Återgång i arbete efter covid-19

Redan tidigt under pandemin kom signaler om att många som insjuknat i covid-19 hade fortsatta symtom efter sjukdomens akuta fas, så kallad postcovid. Det gällde även dem som initialt inte hade haft en svår sjukdom. Syftet med denna rapport är att ge underlag för bedömning av om det krävs riktade insatser för vissa yrken för att underlätta återgång i arbete för de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar till följd av covid-19 infektion.

2023:04 Återgång i arbete efter covid-19 - Så påverkade yrke, krav i arbetet och tidpunkt för sjukskrivning (pdf)


2023:05 Frisörers exponering för formaldehyd

Formaldehyd är ett ämne som använts som konserveringsmedel i kosmetiska produkter och som fortfarande kan förekomma i vissa hårbehandlingsprodukter, bland annat vid keratinbehandling. Centrum för arbets- och miljömedicin har mätt formaldehyd i luften vid keratinbehandling på sex olika salonger i Stockholms län. Formaldehyd kunde uppmätas vid samtliga provtagningar men halterna låg långt under gällande hygieniska gränsvärden, bortsett ett värde som låg över korttidsgränsvärdet. 

2023:05 Frisörers exponering för formaldehyd (pdf)

Rapporter framtagna i samarbete med andra

Personalstöd under covid-19-pandemin - Hur nådde stödet fram?

Syftet med projektet var att utvärdera implementeringen av det centralfinansierade personalstöd som erbjöds hälso- och sjukvårdspersonal under covid-19-pandemin. Resultaten visar att personalstödet var betydelsefullt för att säkerställa psykisk hälsa bland medarbetare och chefer under pandemin. Utfallet av aktiviteterna har också bidragit till viktiga lärdomar för Region Stockholm. För att hälso- och sjukvården ska vara mer förberedd inför kommande särskilda händelser föreslår vi att stödinsatser till medarbetare och chefer görs till en integrerad del av verksamheterna inom Region Stockholm.

Projektet var ett samarbete mellan mellan Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi, Regionledningskontoret Strategisk HR och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Personalstöd under covid-19-pandemin- Hur nådde stödet fram? (pdf)

Publicerad: 2023-02-21