Regler och riktvärden för buller

Här kan du läsa om de regler och riktvärden som anger vilka bullernivåer som rekommenderas för omgivningsbuller.

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region

År 2018 publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendationer om hälsobaserade riktvärden för omgivningsbuller i dokumentet "Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)" (se länkar och kunskapsdokument). Riktvärdena anges i de europeiska bullerindikatorerna Lden (årsdygnsmedelvärde viktat för kvälls- och natthändelser) och Lnight (ljudnivån nattetid).

Följande riktvärden rekommenderas av WHO för de olika trafikslagen:

Vägtrafik: 53 dB Lden (motsvarande cirka 50 dB LAeq,24h) och 45 dB Lnight

Spårtrafik: 54 dB Lden (motsvarande cirka 48 dB LAeq,24h) och 44 dB Lnight

Flygtrafik: 45 dB Lden (motsvarande cirka 45 dB FBN) och 40 dB Lnight

Rekommendationen är baserad på de kritiska hälsoeffekter som kan uppkomma om dessa ljudnivåer överstigs. De kritiska hälsoeffekter som bedömarna har tittat på är i synnerhet allmän störning och sömnstörning men också till exempel hjärt-kärlsjukdom och inlärningseffekter hos barn.

EUs Bullerdirektiv 2002/49/EG

I och med Bullerdirektiv 2002/49/EG fastställde den Europeiska unionen en gemensam strategi för att undvika, förebygga eller minska de skadliga effekterna av buller i miljön. Strategin bygger på att man undersöker befolkningens bullerexponering inom alla EUs medlemsländer. Detta sker med hjälp av kartor som upprättas enligt gemensamma metoder, samt genom lokala handlingsplaner. Direktivet fungerar också som bas för att utveckla åtgärdsprogram.

Förordning om omgivningsbuller 2004:675

Till följd av EUs bullerdirektiv infördes år 2004 en svensk förordning om omgivningsbuller: SFS 2004:675. I och med det infördes också en miljökvalitetsnorm* för buller som lyder:

det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 2015:216

År 2015 antogs nya riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder i Sverige. Riktvärdena kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen och finns beskrivna i Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande, SFS nr. 2015:216, ändrad i SFS nr. 2017:359 (gäller sedan den 2 januari 2015).

För väg- och spårtrafik gäller följande:

  • Buller från vägar och spårtrafik bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
  • För bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller ljudnivån 65 dBA ekvivalent ljudnivå.
  • Ljudnivån vid en uteplats bör inte överstiga 50 dB ekvivalent ljudnivå samt 70 dB maximal ljudnivå.

I de fall då bullernivåerna vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vetta mot en sida där bullret uppgår till högst 55 dB ekvivalent ljudnivå och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där den maximal ljudnivå nattetid (22.00 till 06.00) inte överskrider 70 dB. Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids bör dock nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

För flygtrafik gäller följande:

  • Ekvivalent ljudnivå 55 dB (FBN)
  • 70 dB maximal ljudnivå.

Om den maximala ljudnivån ändå överskrids bör detta inte ske mer än sexton gånger under dagtid (06.00 till 22.00) och tre gånger nattetid. Undantaget är flygplatser i Stockholms kommun (dvs. Bromma flygplats) där bestämmelserna om maxbuller dagtid inte gäller.

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

För buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder (tabell 3) gäller riktvärden specificerade i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53.

Buller, tabell 3. Riktvärden vid befintliga bostäder.

 

Bostadens fasad
(LAeq24)

Bostadens uteplats
(LAeq24)

Bostadens uteplats
(LAmax)

Källa: Infrastrukturpropositionen 1997/97:53.

Vid väg

55 dBA

55 dBA

70 dBA

Vid spår

60 dBA

55 dBA

70dBA

 

Propositionen specificerar även riktvärden vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Miljöbalkens hälsoskyddsregler

Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor enligt Miljöbalken (1998:808). Riktvärden för bullernivåer inomhus regleras av Miljöbalken 9 kap. 3§. Folkhälsomyndighetens vägledning om buller inomhus belyser flera områden som lågfrekvent buller inomhus, rekommendationer om planlösningar för en tyst sida i bostaden, åtgärdsnivåer och etappmål mm.

 

För mer information om regler och riktvärden se: Länkar och kunskapsdokument för buller, nedan.

Senast ändrad 2023-08-16

Fotograf/Illustratör: Matton