Miljöhälsa i befolkningen

Människors hälsa kan ses både som en förutsättning och ett mål för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Goda levnadsvillkor skapar en välmående befolkning och en stark och konkurrenskraftig region, vilket i sin tur ger förutsättningar för välstånd och fortsatt utveckling.

Hur är livsmiljön i Stockholm?

Levnadsmiljön i Stockholms län är generellt sett god. Grundläggande förutsättningar såsom rent vatten, frisk luft, giftfri mat, fungerande samhällsfunktioner, god bostadsstandard och säkra produkter är i mångt och mycket uppfyllda. Regionen har också en stor andel grönområden och vatten, vilka utgör viktiga natur- och kulturvärden med möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation.

Samtidigt utgör fortfarande många faktorer i omgivningen risker mot hälsa och välbefinnande. Föroreningar från transporter är vanliga, främst i form av partiklar och avgaser. Trafiken är även en stor källa till buller. Personer som bor nära större vägar, trafikleder, järnvägar och flygplatser är mest utsatta. Därtill kommer föroreningar från industrier och annan verksamhet. Förutom spridning genom luften kan miljögifter ansamlas i mark och urlakas till vattnet. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen pekas 11 300 områden i länet ut som misstänkt förorenade. Att känna till var dessa områden finns har avgörande betydelse för var vi bör lokalisera nya bostäder, förskolor, skolor, vårdinrättningar etc. och för hur arbetet med sanering skall planeras för att undvika att människor utsätts för farliga ämnen.

Andra potentiella källor till miljöfarliga ämnen i vår omgivning är livsmedel, konsumentprodukter (textilier, rengöringsmedel, målarfärg, hårfärgningsmedel etc.) samt kosmetika och hygienprodukter (schampo, hudkräm, deodorant, parfym etc.). Det finns också hälsorisker kopplat till inomhusmiljön. Bland annat har damm i inomhusmiljön visat sig bidra till en stor del av vår exponering för kemikalier, i synnerhet för barn som ofta vistas på golvet. Andra problem relaterade till inomhusmiljön är miljötobaksrök, buller, fukt, mögel, kvalster, lukt, dålig luftkvalitet och kemiska emissioner. Dessa kan till exempel ge upphov till astma- och luftvägsbesvär och allergiska besvär från ögon, näsa och hals. Även dricksvattnet kan innehålla hälsoskadliga ämnen, särskilt vatten från egen brunn.

Något som i allt större utsträckning påverkar levnadsmiljön i Stockholms län är klimatförändringarna. Klimatforskare spår bland annat att perioder med värmeböljor och  torka kommer öka, men också perioder med kraftig nederbörd och häftiga oväder. Hälsoeffekter som kan uppstå till följd av klimatförändringarna är till exempel att fler personer dör på grund av värme (främst äldre), ökad smittspridning (borrelia, TBE med mera) och att fler personer drabbas av pollenallergi på grund av en längre vegetationsperiod.

Senast ändrad 2023-11-16

Publicerad: 2021-06-01