Hur påverkas vi av buller?

Allmän störning och sömnstörning är några av de vanligaste besvären som orsakas av buller. Här kan du se hur olika besvär är fördelade över länet.


Allmän störning

Totalt sett så störs 11 procent (motsvarande ca 172 000 personer) av Stockholmarna mycket eller väldigt mycket av buller från något av trafikslagen (väg-, spår- eller flygtrafik). 2007 var andelen knappt 13 procent (motsvarande 174 000 personer). Stockholms län ligger högre i andel bullerstörda än genomsnittet för Riket (8,0 procent). Andelen som störs är högre bland personer som bor i flerbostadshus (13 procent), än bland dem som bor i småhus (8,4) se tabell 1.

Buller, tabell 1. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik, uppdelat på kommungrupp och bostadstyp

 

Småhus

Fler­bostadshus

Totalt

 *Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs Stad.

Storstadskommuner*

15

14

14

Förortskommuner

7,1

11

8,7

Övriga kommuner

5,6

10

7,7

Totalt

8,4

13

11


Det finns stora skillnader i hur mycket man besväras av trafikbuller inom länet. Högst är andelen i Upplands Väsby (21 procent), Sigtuna (15 procent), Sollentuna, Järfälla (15 procent) och i Storstadskommunerna Stockholm, Solna och Sundbybergs stad (14 procent i genomsnitt). Minst besväras de som bor i t.ex. Österåker, Lidingö, Salem och Värmdö (ca 3-4 procent). Se karta 1, hur det ser ut i länets alla kommuner.

 

Andel som störs av trafikbuller från väg-, spår- eller flygtrafik

Buller, karta 1. Andelen (procent) som störs mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 2-7%   8-12%   13-21%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

Något fler kvinnor (12 procent) än män (10 procent) störs av buller. Äldre personer (60-84 år) störs i regel lite mindre än övriga personer (18-59 år). Andelen är 9 procent bland de äldre och 12 procent bland övriga.

Andel som störs av buller från vägtrafik

Vägtrafik är den bullerkälla som stör flest personer i Stockholms län. Totalt så störs 8 procent mycket eller väldigt mycket av buller från vägtrafik. Detta innebär en tendens till minskning från år 2007 då motsvarande andel var ca 9 procent. Se karta 2 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 2. Andelen (procent) som störs mycket eller väldigt mycket av buller från vägtrafik. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 0-5%   6-9%   10-14%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

Andel som störs av buller från spårtrafik

Andelen som störs mycket eller väldigt mycket av buller från spårtrafik är ca 2 procent. Högst andel besvärade förekommer i de kommuner som genomkorsas av de mest trafikerade spårsträckorna, däribland Botkyrka (3,5 procent), Sollentuna (3,5 procent), Västra Söderort i Stockholms stad (3,2 procent), Solna (3,0 procent) och Järfälla (2,8 procent). Se karta 3 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 3. Andelen (procent) som störs mycket eller väldigt mycket av buller från spårtrafik. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 1%   2%   3%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

Andel som störs av buller från flygtrafik

För flygtrafik är andelen bullerstörda i genomsnitt drygt 3 procent i Stockholms län. Högst andel besvärade förekommer i kommunerna nära Stockholm Arlanda och Bromma flygplats, dvs. Upplands Väsby (17 procent), Sigtuna (11 procent), Yttre Västerort i Stockholms stad (11 procent), Bromma/Kungsholmen i Stockholms stad (9,2 procent) och Järfälla (7,4 procent). Se karta 4 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 4. Andelen (procent) som störs mycket eller väldigt mycket av buller från flygtrafik. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 1-3%   4-8%   9-18%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

Sömnstörning

Ett av de vanligaste klagomålen i bullerutsatta grupper är att buller stör sömnen. Buller gör det svårare att somna, orsakar uppvaknanden och påverkar sömnens kvalitet. Det gör att återhämtningen nattetid försämras, vilket bland annat leder till trötthet, koncentrationssvårigheter och minskad prestationsförmåga. Långvariga sömnproblem kan dessutom öka risken för en rad allvarliga sjukdomstillstånd såsom övervikt, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och depression.

Andel sömnstörda till följd av trafikbuller

I Stockholms län uppger 4,6 procent (motsvarande ca 70 000 personer) att de dagligen eller varje vecka året runt har svårt att somna, blir väckta eller får en sämre sömnkvalitet på grund av buller från trafik (väg-, spår- och flygtrafik sammantaget). Det är något högre än för riket som helhet (3,4 procent). Andelen är högre bland dem som bor i flerbostadshus (6,4 procent) än bland dem som bor i småhus (1,5 procent).

Högst andel sömnstörda finns i Stockholms stad, Yttre Västerort (8,1 procent), Norrmalm/Östermalm/ Gamla Stan (7,0 procent) och Bromma/Kungsholmen (6,5 procent). Lägst andel sömnstörda förekommer i Värmdö (0,3 procent), Nykvarn (1,0 procent), Danderyd (1,3 procent) och Tyresö (1,3 procent). Se karta 5 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 5. Andelen (procent) som dagligen eller varje vecka året runt har svårt att somna, blir väckt eller har försämrad sömnkvalitet på grund av trafikbuller. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 0-2%   3-5%   6-9%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

Andel som har svårt att sova med öppet fönster

Totalt uppger 7,7 procent av Stockholmarna att de har svårt att sova med öppet fönster på grund av trafikbuller. Andelen är högre bland dem som bor i Storstadskommunerna Stockholm, Solna och Sundbybergs stad (11 procent) än bland dem som bor i förortskommuner (4,6 procent) och övriga kommuner (5,4 procent).

Hörselpåverkan

Buller i omgivningsmiljön är sällan hörselskadande men vissa typer av fritidsaktiviteter kan ge upphov till nedsatt hörsel och tinnitus, t.ex. vid musiklyssnande i hörlurar samt olika nöjes- och sportevenemang. Andelen i Stockholms län som uppger att de har nedsatt hörsel är 16 procent. Fler män (19 procent) än kvinnor (14 procent) uppger att de har nedsatt hörsel (se tabell 2).

Tinnitus rapporteras av totalt 12 procent; 13 procent bland män och 11 procent bland kvinnor.

Buller, tabell 2. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att de har nedsatt hörsel eller tinnitus (öronsusningar) ständigt eller ganska ofta, uppdelat på kön och ålder.

 

18-39 år

40-59 år

60-84 år

 

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

 

Nedsatt hörsel

8,7

7,0

15

12

39

27

Tinnitus

10

7,4

12

11

20

16

Övrig hälsopåverkan

Kan buller leda till hjärt- och kärlsjukdom?

Det vetenskapliga stödet för en koppling mellan långvarig exponering för trafikbuller och hjärt-kärlsjukdom och metabol påverkan har stärkts på senare år. Starkast är bevisningen för vägtrafik och hjärtinfarkt där man funnit en riskökning på ca 8 procent per 10 dB ökning, från cirka 50 dB Lden.

Hur påverkas inlärning och prestation av buller?

Även inlärning och prestation kan påverkas av buller. Barn anses här som en särskilt utsatt grupp. Forskningsstudier visar starkast samband mellan flygbuller och försämring av barns tal- och läsförståelse, långtidsminne och resultat på standardiserade test.

Försämrad talförståelse och kommunikation

Buller kan leda till försämrad talförståelse och kommunikation och göra det svårare att höra vad som sägs på radio och TV, tala i telefon och föra ett vanligt samtal. Ca 1-2 procent uppgav i MHE 15 att trafikbuller påverkar talförståelse och kommunikation. I vissa grupper var dock besvärsrapporteringen betydligt högre, t.ex. bland personer som bor i storstadskommuner och i flerbostadshus. Det finns även tydliga samband mellan den faktiska ljudnivån utanför bostaden och andelen som upplever denna typ av besvär.

Senast ändrad 2022-01-19

Fotograf/Illustratör: Matton