Barns miljöhälsa

Barn är särskilt känsliga för exponering av olika kemiska och fysikaliska miljöfaktorer. Många miljöer där barn vistas har problem med dålig ventilation, mögel, damm, allergiframkallande ämnen, höga ljudnivåer och kemikalier som avges från byggmaterial.

Barn är inte små vuxna

Eftersom barn växer och utvecklas och har högre metabolism, det vill säga andas, äter och dricker mer i förhållande till sin kroppsstorlek, än vuxna, är de både känsligare för och exponeras i större utsträckning än vuxna för olika miljöfaktorer. Även barns beteende sklijer sig från vuxnas och kan innebära ytterligare risker och exponering. Små barn har t.ex. en stor benägenhet att smaka på saker. Barn har inte heller samma säkerhetsmedvetande som vuxna vilket ytterligare ökar deras sårbarhet.

Barns organ och organsystem utvecklas från fosterstadiet och genom hela barndomen, vilket medför en mottaglighet för olika störningar. Uppväxtmiljön är därför inte enbart viktig i stunden, utan kan komma att påverka barnet under hela dess fortsatta liv. Risken att utveckla olika folksjukdomar som astma, allergi, benskörhet men också fetma kan påverkas av såväl fysiska som kemiska faktorer i miljön under barndomen och ge upphov till men som kanske inte visar sig förrän barnet nått vuxen ålder. I synnerhet exponering för olika kemikalier riskerar ge bestående effekter som ofta inte visar sig förrän efter flera år.

Inte bara utomhusmiljön utan även inomhusmiljön innebär en exponering för en rad olika miljöfaktorer, som på idrottsanläggningar eller i skola och förskola. Familjens vanor och omständigheter, som boendeform, användande av olika produkter, inredning med mera, liksom socioekonomisktillhörighet, påverkar barnets uppväxtmiljö och de hälsorisker det utsätts för. Barn kan inte välja själva eller påverka sin vardag och i socioekonomiskt utsatta områden har ofta inte heller föräldrarna möjlighet att fatta aktiva val rörande familjens livssituation.

Barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta områden exponeras i större utsträckning för negativa miljöfaktorer som luftföroreningar, buller och miljötobaksrök. Ett förebyggande arbete för barns miljörelaterade hälsa måste därför ta alla dessa faktorer i beaktande i skapandet av ett samhälle med miljöer som inte har en negativ inverkan på barns och vuxnas hälsa, utan som istället befrämjar den.

Senast ändrad 2023-11-16

Publicerad: 2021-06-01