Barn och buller

Barn och unga i Stockholms län utsätts ofta för buller, såväl i hemmet som i förskola och skola. Under det senaste decenniet har andelen 12-åringar som dagligen lyssnar på stark och potentiellt hörselskadande musik i hörlurar ökat, och en fördubbling har skett av andelen som rapporterar besvär av trafikbuller.

Hälsoeffekter och besvär

Figur 1 visar rapporterade besvär av buller från olika källor i bostaden 2011 och 2019 bland barn i olika åldersgrupper. Siffrorna anger andelen mycket eller väldigt mycket störda i eller i närheten av bostaden. För 12-åringarna ses en fördubbling av andelen störda 2019 av buller från väg, tåg eller flyg (8,9 jämfört med 4,3 procent), vilket förklaras av en ökad andel störda av vägtrafik.

Buller i samhället figur 1. Besvär av buller i bostaden 2011 och 2019 bland 8 mån, 4- och 12-åringarBuller i samhället figur (3). Besvär av buller i bostaden 2011 och 2019 bland 8 mån, 4- och 12-åringar.svg

Andelen 12-åringar som uppger att de störs mycket eller väldigt mycket av trafikbuller varierar kraftigt mellan länets kommuner (figur 2). Trafikbullerstörningar är vanligast i Södertälje, Sigtuna, Sollentuna, Stockholm, Upplands Väsby och Solna där minst 10 procent är störda.

Buller i samhället figur 2. Andelen besvärade av trafikbuller per kommun (12 år)

Buller i samhället figur (4). Andelen besvärade av trafikbuller per kommun (12 år).svg

Buller i samhället Karta 6. Andelen besvärade av trafikbuller per kommun (12 år) 

Riskbedömning

Portabla musikspelare kan generera ljudnivåer som är potentiellt hörselskadande vid upprepat lyssnande på högsta volym. Andelen 12-åringar som lyssnar på stark musik i hörlurar så gott som dagligen den senaste månaden har mer än fördubblats mellan 2003 och 2019. Dubbelt så många barn anger tinnitus hos de som lyssnar på stark musik i hörlurar dagligen jämfört med de som aldrig gör detta.

Barn omges ofta av buller och höga ljudnivåer, t ex i hemmet och i skolan, vilket kan resultera i flera negativa effekter på välbefinnande och hälsa. Andelen besvärade av vägtrafikbuller i bostaden har fördubblats bland 12-åringar mellan 2011 och 2019, och ökat i viss utsträckning även i skolan. Andelen barn som besväras av trafikbuller skiljer sig kraftigt mellan länets kommuner. Trafikbuller kan ha en negativ inverkan på barns sömn och barn utgör en särskilt känslig grupp när det gäller bullers effekter på inlärning och prestation.

Förslag till åtgärder

  • Barn exponeras i allt större utsträckning för höga ljud i hörsnäckor eller hörlurar. För att skydda barn och unga från skadliga ljudnivåer bör man följa WHO:s riktlinjer.
  • Risken för hörselskador vid konserter, diskotek och liknande kan minskas genom skärpt kontroll av tillåtna ljudnivåer och fri tillgång till hörselskydd som öronproppar. Höga bullernivåer i skolmatsalar bör sänkas.
  • Vid nybyggnation av daghem och skolor bör byggnaderna planeras så att barnen utsätts för så låga ljudnivåer som möjligt, framför allt vad gäller undervisningslokaler men även avseende lekplatser och skolgårdar.
  • Medvetenheten bör höjas om hälsorisker med buller för barn hos planerare och bygglovshandläggare.
  • Tillsynen bör skärpas i skolor och förskolor samt vid evenemang riktade till barn och ungdomar.

Senast ändrad 2022-01-19

Fotograf/Illustratör: Mostphotos