Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om luftföroreningar.

Länkar till sidor och artiklar om jämlik miljöhälsa

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe. EEA (European Environment Agency). Luxemburg. Publications Office of the European Union, 2020. ISSN 1977-8449.

Demografisk analys medellivslängd. SCB (Statistiska centralbyrån). 

Lundberg O, et al. SOU 2016:55. Det handlar om jämlik hälsa Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar / Kommissionen för jämlik hälsa , 2016.

Kommissionen för jämlik hälsa. För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Stockholm. Statens offentliga utredningar 2017. SOU 2017:4.

Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion. Folkhälsomyndigheten/WHO.

Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen. HSN 2020-1162. Hälso och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm, 2021.

Experter inifrån. Rapport om Covid-19 och trångboddhet. CAMM, Region Stockholm.

Lorentzen JC, Jonsson M, Albin M, Georgelis A. Trångboddhet i förhållande till barns hälsa, miljö och skolgång. Stockholm : CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin, Rapport 2020:07. ISBN: 978-91-88361-27-1

Hansson E, Jakobsson K. Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende – samverkande strukturella faktorer. Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet. Rapport 2020:1. ISBN: 978-91-86863-18-0

Årsrapport 2017, Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder. Stockholm stad, Miljöförvaltningen, 2017. Dnr: 2018-8503.

Om E4 Förbifart Stockholm-projektet. Trafikverket. 

Resiliens i praktiken: Sju principer som bygger resiliens i socialekologiska system. Stockholm : Stockholm Resilience Centre (SU), 2016.

Augustenborg – en grön testbädd för hållbar omställning. Malmö stad. 

Region Stockholm. RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050. 

Trångboddheten i storstadsregionerna. Boverket 

Lämna ingen utanför Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. SCB: Oktober 2020. ISSN: 1654-0743. SCB (Statistiska centralbyrån).

Delegationen mot segregation (Delmos). Segregation i Sverige. Årsrapport 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling. Stockholm, Delmos och SCB, 2021. Diarienummer: DELMOS 2021/334.

Colding J, Barthel S. The potential of ‘Urban Green Commons’ in the resilience building of cities. Ecological Economics, 86 (2013), sid. 156-166.

Andersson E, Barthel S, Borgström S, et al. Reconnecting cities to the biosphere: stewardship of green infrastructure and urban ecosystem services. Ambio. 2014;43(4):445-453. doi:10.1007/s13280-014-0506-

Ekblad S, Savlin P, Albin M, et al. Trångboddhet i förhållande till Covid-19. Information, barriärer och egna strategier - En intervjustudie i Järva. Centrum för arbets- och miljömedicin. Region Stockholm, Stockholm, 2021. Rapport 2021:06.

Samuelsson K, Barthel S, Colding J, et al. (2020, April 17). Urban nature as a source of resilience during social distancing amidst the coronavirus pandemic. OSF Preprints. April 2017. doi:10.31219/osf.io/3wx5a

Lõhmus M, Stenfors CUD, Lind T, et al. Mental Health, Greenness, and Nature Related Behaviors in the Adult Population of Stockholm County during COVID-19-Related Restrictions. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(6):3303. Doi:10.3390/ijerph18063303

 

Senast ändrad 2022-02-01