För dig som remitterar till Arbets - och miljömedicinska mottagningen

Vi tar emot patienter på remiss från läkare. Vi tar också emot frågeremisser. Vårt primära upptagningsområde är Stockholms län.

Remisskriterier

Remisskriterier för några vanliga arbetsrelaterade tillstånd finns på viss.nu/medicinska-omraden/arbets--och-miljomedicin

Remiss till Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Innan patienten remitteras till mottagningen bör en basal medicinsk utredning vara genomförd för att utesluta andra orsaker till patientens besvär. Ta i remissen alltid med uppgifter om:

  • Diagnos och besvär
  • Vilka utredningsåtgärder som vidtagits
  • Patientens yrke, arbetsplats och arbetsuppgifter
  • Besvärens relation till arbetet eller annan exponering
  • Atopiska besvär, aktuella sjukdomar och medicinering
  • Eventuell sjukskrivning

Att tänka på

Om du tillhör en annan vårdgivare än Karolinska/SLSO och hänvisar till detaljer i Take Care behöver vi få patientens samtyckte till att vi kollar upp dessa journaluppgifter vid remissbedömningen. Om du inte har tillgång till Take Care och istället använder pappersremiss så är det bra att bifoga journalkopior inkl. kopior på utredningsresultat och labbsvar. Det är också en fördel om arbetsgivarens riskbedömning bifogas remissen (gäller framförallt när det är Företagshälsovården som remitterar).

För patienter som är skrivna i Stockholms län faktureras inga kostnader. För patienter från annat län faktureras en faktisk utredningskostnad till motsvarande länet, som inte drabbar remittenter eller arbetsgivare oavsett om remissen kommer från privat eller offentlig vård eller företagshälsovård.

Specialistvårdsremiss för utomlänspatienter

En eventuell specialistvårdsremiss ger patienten möjlighet att få reseersättning för besök hos oss. I största möjliga mån bör dock patienten alltid utredas inom sin hemregion. Det är mer praktiskt för patienten att besöka Arbets- och miljömedicinsk mottagning inom sitt upptagningsområde och det kan finnas behov av arbetsplatsbesök vilket är svårt att genomföra om arbetsplatsen ligger i annat län.