Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om luftföroreningar.

Länkar till andra sidor om luftföroreningar

Hälsoeffekter av exponering för olika former av luftföroreningar, Naturvårdsverket.

Luft, samlad information om luft, luftkvalitet, normer mm. Naturvårdsverket.

Luftkvaliteten i realtid och preliminär statistik. Naturvårdsverket.

Miljömedicinsk riskbedömning, Riskwebben, Institutet för miljlömedicin (IMM), Karolinska institutet.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdsverket.

Miljömålet Frisk luft, Sveriges miljömål.

Luftkvalitetsförordningen, Sveriges Riksdag: Dokument och lagar.

Naturvårdsverkets rapport om utsläpp och luftföroreningar i Sverige (pdf)

Så mår miljön, utsläpp av luftföroreningar i realtid. Naturvårdsverket.

Utomhusluften i Stockholms län. CAMM

Beräkningar av halter, befolkningsexponering och hälsokonsekvenser längs det statlliga vägnätet. Trafikverket och SMHI (pdf).

Regionens luftkvalitet, Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Luftföroreningskartor, SLB-analys.

Luften i Stockholm. Årsrapport 2019. SLB-analys (pdf).

Miljöövervakning, Länsstyrelsen Stockholm.

Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer, Trafikverkets rapport (pdf). 

Stockholms läns landstings utredning om hälsopåverkan av luft i tunnelbanetunnlar och underjordiska stationer (pdf).

SMHI, datavärdskap för luftkvalitet.

Forskning om luftkvalitet och spridningsmönster, SMHI.

Centrum för arbets- och miljömedicins forskning om sotpartiklar i samarbete med Institutionen för miljömedicin på Karolinska institutet.

Luften i Sverige. Naturvårdsverket.

New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution. WHO, Världshälsoorganisationen. 

Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP Project, Technical Report (2013). World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.  

Landrigan PJ, et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 2017 Oct 17. pii: S0140-6736(17)32345-0. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0. [Epub ahead of print]

Sidor och artiklar om luftföroreningar och barn

Miljöhälsorapport 2021. Luftföroreningar. Folkhälsomyndigheten.

Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar för luft. Naturvårdsverket.  

Burman L, Säll B, Hagberg C. Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Mätresultat år 2019. Stockholm: SLB-analys/ Östra Sveriges luftvårdsförbund, 2020.

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe. EEA (European Environment Agency). Luxemburg. Publications Office of the European Union, 2020, 2020. p. 172, Environmental health report. ISSN 1977-8449.

Malmqvist E, Jakobsson K, Tinnerberg H, Rignell-Hydbom A, Rylander L. Gestational diabetes and preeclampsia in association with air pollution at levels below current air quality guidelines. Environ Health Perspect. 2013;121(4):488-493. doi:10.1289/ehp.1205736

Schultz ES, Gruzieva O, Bellander T, et al. Traffic-related air pollution and lung function in children at 8 years of age: a birth cohort study. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(12):1286-1291. doi:10.1164/rccm.201206-1045OC

Schultz ES, Hallberg J, Bellander T, et al. Early-Life Exposure to Traffic-related Air Pollution and Lung Function in Adolescence. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(2):171-177. doi:10.1164/rccm.201505-0928OC

Gehring U, Wijga AH, Hoek G, et al. Exposure to air pollution and development of asthma and rhinoconjunctivitis throughout childhood and adolescence: a population-based birth cohort study. Lancet Respir Med. 2015;3(12):933-942. doi:10.1016/S2213-2600(15)00426-9

MacIntyre EA, Gehring U, Mölter A, et al. Air pollution and respiratory infections during early childhood: an analysis of 10 European birth cohorts within the ESCAPE Project [published correction appears in Environ Health Perspect. 2014 Jan;122(1):112]. Environ Health Perspect. 2014;122(1):107-113. doi:10.1289/ehp.1306755

Gruzieva O, Pyko A, and Georgelis A. Utomhusluften i Stockholms län Exponering, utsatta grupper och besvär. Stockholm: Centrum för arbets- och miljömedicin och Naturvårdsverket, 2020.

Shaposhnikov D, Revich B, Bellander T, et al. Mortality related to air pollution with the moscow heat wave and wildfire of 2010. Epidemiology. 2014;25(3):359-364. doi:10.1097/EDE.0000000000000090

Scortichini M, De Sario M, de’Donato FK, et al. Short-Term Effects of Heat on Mortality and Effect Modification by Air Pollution in 25 Italian Cities. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(8):1771. Published 2018 Aug 17. doi:10.3390/ijerph15081771

Malmquist E. Rapport 2020:225, Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer, del 2. Arbets- och miljömedicin, Lund, Lunds universitet. Borlänge: Trafikverket, 2020. ISBN:978-91-7725-755-4.

Stroh E, Malmqvist E, Isaxon C, et al. Rapport, Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer, del 1. Arbets- och miljömedicin Lund, Lunds universitet. Borlänge: Trafikverket, 2019. ISBN: 978-91-7725-424-9.

Gref A, Merid SK, Gruzieva O, et al. Genome-Wide Interaction Analysis of Air Pollution Exposure and Childhood Asthma with Functional Follow-up. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(10):1373-1383. doi:10.1164/rccm.201605-1026OC

Melén E, Nyberg F, Lindgren CM, et al. Interactions between glutathione S-transferase P1, tumor necrosis factor, and traffic-related air pollution for development of childhood allergic disease. Environ Health Perspect. 2008;116(8):1077-1084. doi:10.1289/ehp.11117

Nordling E, Berglind N, Melén E, et al. Traffic-related air pollution and childhood respiratory symptoms, function and allergies. Epidemiology. 2008;19(3):401-408. doi:10.1097/EDE.0b013e31816a1ce3

Gauderman WJ, Urman R, Avol E, et al. Association of improved air quality with lung development in children. N Engl J Med. 2015;372(10):905-913. doi:10.1056/NEJMoa1414123

Senast ändrad 2022-02-07

Fotograf/Illustratör: Matton