Bamse-projektet

Bamse-projektet startade 1994 och har sedan dess följt drygt 4000 barn födda 1994-1996. Tack vare studien har vi fått värdefull kunskap om hur miljön påverkar barns astma och allergi. Den ökade kunskapen kan på sikt ge oss möjligheter att bromsa ökningen av astma och allergi, men också möjligheter att lindra besvären hos dem som drabbas.

Bamse, som står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Andra samarbetspartners är Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barnsjukhuset samt EU-konsortiumet MeDALL.

Finansiärer är Region Stockholm, Vårdalstiftelsen, Astma- och allergifonden, Hjärt-Lungfonden, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Naturvårdsverket, Byggforskningsrådet, Vetenskapsrådet, FORTE (fd FAS), FORMAS samt EU-projektet MeDALL.

Hittills har 20 doktorsavhandlingar presenteras med utgångspunkt från Bamse-materialet och två licentiatavhandlingar. Mer än 20 seniora forskare är på olika sätt involverade i studien som täcker områden som pediatrisk allergologi, dermatologi, immunologi, lungfysiologi, nutrition, infektion, genetik, livskvalitet samt exponeringar i ute- och innemiljön. 

Illustration i symbolen: Rune Andreasson