Coronavirus ur ett folkhälsoperspektiv; riskfaktorer för covid-19, immunitet och långsiktiga hälsoeffekter

Detta projekt är en del i BAMSE-projektet.

Mer om BAMSE-projektet kan du läsa längst ner på den här sidan eller på Karolinska Institutets webbplats, se länk till höger (dator)/härunder (mobil). 

Bakgrund

Den globala pandemin med coronavirus och sjukdomen covid-19 utgör ett hot mot folkhälsan med svår sjukdom och ökad dödlighet. Det finns också risk för kvarstående hälsoeffekter efter genomgången infektion. Vi startar därför en ny uppföljning i BAMSE-projektet med fokus på riskfaktorer och konsekvenser av covid-19.

Syfte

Syftet med studien är :

  • att undersöka hur immunitet mot coronavirusinfektion (SARS-CoV2) utvecklas hos unga vuxna under en 6-9 månadersperiod
  • att studera hur genetiska och immunologiska faktorer och faktorer som har att göra med livsstil och miljö påverkar risken för att utveckla covid-19 och hur allvarlig infektionen blir

Syftet är också att undersöka vilka konsekvenser genomgången infektion har vad gäller:

  • immunitet och immunförsvar
  • lungfunktion och lungsjukdom
  • livskvalité
  • psykisk ohälsa

Vi kommer också att undersöka hur vårdkonsumtion påverkas av pandemin.

Hur går studien till

Studien är uppdelad i 3 delar:

Del 1: Enkät och blodprov (sommar/höst 2020)

Studiedeltagarna besvarar en kort webbenkät (ca 5-7 min). Enkäten innehåller frågor om symptom kopplade till eventuell COVID-19 infektion samt hälsa (inklusive symtom på astma och allergi), livskvalitét (inkusive stress och oro), livssituation (arbets- och bostadsförhållanden) och livstilsfaktorer (inklusive rökning).

Efter besvarad enkät får varje deltagare ett provtagningskit för blodprov med instruktioner hemskickat. Blodprovet skickas till BAMSE-sekretariatet för analys av antikroppar mot coronavirus samt andra immunologiska biomarkörer. 

Del 2: Hälsoundersökning på Södersjukhuset (höst/vinter 2020)

De deltagare som skickat tillbaka testkitet i del 1 kommer efter sommaren att erbjudas att delta i en hälsoundersökning och att besvara en ny webbenkät med fokus på COVID-19 och hälsa.

Vid undersökningen ingår följande moment:

• Blodprov med analys av bland annat antikroppar mot SARS-CoV2 (max 75 ml)
• Mätning av kroppsammansättning
• Mätning av blodtryck
• Lungfunktionstest

Del 3: Enkät och blodprov (vinter/vår 2021)

I början av 2021 kommer vi att upprepa hemprovtagningen av
blodprov. Deltagarna kommer då också att få besvara webbenkäten på nytt.

Del 4: Enkät och blodprov (påbörjas höst 2023)

Den fjärde delen påbörjas i september 2023 där deltagarna åter får en webbenkät och tillfrågas om att göra ett självadministrerat blodprov hemma.

Medverkan och finansiering

Projektet har fått stöd från Vetenskapsrådet speciella satsning på forskning om COVID-19.

Om BAMSE-projektet

Bamse, som står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Bamse-projektet startade 1994 och har sedan dess följt drygt 4000 barn födda 1994-1996. Tack vare studien har vi fått värdefull kunskap om hur miljön påverkar barns astma och allergi. Den ökade kunskapen kan på sikt ge oss möjligheter att bromsa ökningen av astma och allergi, men också möjligheter att lindra besvären hos dem som drabbas. Läs mer på Karolinska institutets webbplats (ki.se).