Luftföroreningar utomhus

Kvaliteten på luften vi andas har stor betydelse för vår hälsa och trots förbättringar lider fortfarande många Stockholmare av dålig luft.

Vad är luftföroreningar?

Luftföroreningar är komplexa blandningar av gaser, partiklar och vätskedroppar som har en negativ påverkan på människors hälsa. De luftföroreningar som främst orsakar hälsoeffekter är:

  • Partiklar
  • Marknära ozon
  • Kväveoxider
  • Organiska kolväten

Vilka är de vanligaste källorna till luftföroreningar?

Vägtrafiken är den största lokala källan till luftföroreningar i tätbebyggda områden. Trafiken släpper ut både avgaser och slitagepartiklar från fordon och vägbanor. Andra källor är utsläpp från industri, energiproduktion och uppvärmning av bostäder med fasta bränslen. Även sjötrafiken bidrar till luftföroreningar. Framförallt i kustnära områden vid stora sjötrafikleder.

Luftföroreningar, tabell 1. Luftföroreningar ämnesgrupp och härkomst

Ämnesgrupp

Härkomst

Källa: Luften i Sverige 2009: Naturvårdsverket 2011

Partiklar (PM)

Vägtrafik, industrier, energiproduktion, uppvärmning och naturliga källor.

Kvävedioxid (NO2)

Avgaser från fordon, industrier, energiproduktion och uppvärmning.

Marknära ozon (O3)

En sekundär luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, främst under sommarhalvåret. Viktiga källor till ozonbildande ämnen är trafik, förbränning och utsläpp av lösningsmedel.

Svaveldioxid (SO2)

Sjöfart, industrier och energiproduktion.

Kolmonoxid (CO)

Avgaser från otillräcklig förbränning i motorer, ex vid tomgångskörning, avgaser från äldre fordon, energiproduktion och uppvärmning.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Utsläpp från fordon och arbetsmaskiner, industrier och uppvärmning med fasta bränslen.

Lättflyktiga organiska ämnen (VOC)

Avgaser från fordon, industrier och vedeldning och användning av lösningsmedel.

Tungmetaller

Förbränning av avfall och stenkol samt vissa industriella processer.Senast ändrad 2023-11-16

Fotograf/Illustratör: Antonios Georgelis