Green Metal Waste – kartläggning av skadliga exponeringar vid metallåtervinning

Ett tvärvetenskapliga projekt där vi kartlägger arbetsmiljön med särskilt fokus på metallexponering i stora och mindre metallåtervinningsföretag.

Bakgrund

Hållbar utveckling kräver ökad återvinning, särskilt av vanliga och sällsynta metaller, vilka kräver energiintensiva processer för utvinning, anrikning och efterbearbetning. Därför måste återvinningsindustrin öka dramatiskt under det kommande decenniet. Hantering av material för återvinning medför emellertid ökad risk för hög exponering av toxiska metaller och organiska kemikalier, repetitivt arbete och olyckor. I Sverige har vi dock förvånansvärt lite kunskap om den nuvarande arbetsmiljön inom återvinningsindustrin. Dessutom skiljer sig troligen kunskapen om risker och systematiskt arbetsmiljöarbete mellan olika återvinningsföretag.

Syfte och mål

I det tvärvetenskapliga projektet GreenMetalWaste ämnar vi att kartlägga arbetsmiljön med särskilt fokus på metallexponering i stora och mindre metallåtervinningsföretag, undersöka hälsoeffekter, utvärdera riskhantering samt att arbeta tillsammans med företagen för att hitta lösningar för att minska exponering och risker för arbetstagarna.

Så kommer vi att jobba/samla in data

200 arbetare (män och kvinnor) rekryteras i regionerna Stockholm, Västra Götaland och södra Sverige. Studiedeltagarnas exponering bestäms genom luftprovtagning och biomonitorering (särskilt för metaller) och utifrån frågeformulär. Infomration om arbetsrelaterade hälsoeffekter inhämtas genom frågeformulär (arbetsrelaterade symtom) och biomarkörer (oxidativ stress, inflammation, DNA-skada, samt för hjärt- och lungsjukdom). Tillsammans med företagen utvecklas strategier för att minimera risker (t.ex. genom ”säkerhet genom design” eller personlig skyddsutrustning).

Så kan resultaten användas

Projektet kommer att ge aktuell kunskap om exponering och risker i metallåtervinningsindustrin som är nödvändiga vid hantering av konflikter som kan uppstå mellan miljö- och arbetsmiljömålen. I slutändan kommer GreenMetalWaste att göra återvinningsindustrin mer hållbar.

Medverkan och finansiering

Personal från CAMM bidrar med expertis och kommer att genomföra fältarbete ute på ett flertal arbetsplatser med metallåtervinning inom Stockholmsregionen. Projektet är ett samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer på ki.se