Regler och riktvärden för kemikalier

Både internationella och nationella förordningar som REACH inom EU och kontrollmyndigheter som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket i Sverige, reglerar användandet av kemikalier i samhället.

Reglering av kemikalieanvändande

Enligt det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö gäller att:

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

(Riksdagens definition)

Kemikalieinspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för lagar och regler om kemikalier. EU-direktiv om kemikalier skall införlivas i svensk lagstiftning ofta inom en viss tid, medan EU-förordningar är bindande och gäller direkt. EU-förordningar är även överordnade nationella lagar. Bland EU-förordningar kan nämnas:

Reach-förordningen som handlar om regler och registrering av kemikalier, men också om begränsning av och krav gällande kemikalier och kemikaliehantering, t.ex. på tydlig information och tillstånd, vid användande av vissa kemikalier. Reach-förordningen omfattar produktion, import och försäljning av kemiska produkter.

CLP-förordningen handlar om klassificering, förpackning och märkning av kemikalier och måste följas för kemiska produkter på marknaden, såväl nya som etablerade. CLP omfattar bl.a. kemikalier som kan vara cancerogena eller innebära en mutagenitet i könsceller eller specifik organtoxicitet. Det finns även speciella regler för kemikalier som är frätande på huden.

EU-s förordningar gällande Biocidprodukter och Växtskyddsmedel syftar till att skydda såväl människors som djurs hälsa och till att förbättra jordbruksproduktion. Förordningarna gäller för både tillhandahållande och användning.

Andra lagar och regler som gäller inom EU är POP-förordningen som begränsar och i vissa fall förbjuder användande av långlivade organiska föreningar, så kallade Persistent Organcic Pollutants.

Leksaker är ett annat område som omfattas av omfattande regleringar kring användande av hälsofarliga kemikalier. Leksaksdirektivet anger att leksaker aldrig får innehålla kemiska ämnen som kan medföra en hälsorisk.

Sverige har även egna regler och lagar för användande av kemikalier, det handlar bland annat om skyldighet att anmäla till produktregister, tillstånd för användande och försäljning och egna begränsningar och förbud samt avgifter och straffsatser.
Sverige har bl.a. infört nationella förbud mot plastpartiklar i kosmetikaprodukter, vissa hälsofarliga produkter och varor som flytande medel för avloppsrensning, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, mm.

Naturvårdsverkets ansvar i kemikaliefrågor rör främst tillsynsvägledning av yrkesmässigt användande samt miljöfarlig verksamhet med risk för utsläpp till omgivande miljö. Naturvårdsverkets rekommendationer och regleringar utgår från Miljöbalken och REACH förordningen. Kemikaliehantering och förekomst av gifter i miljön ingår även i det nationella och regionala miljöövervakningsprogrammet.

Användande av kemikalier i Sverige regleras bland annat enligt Miljöbalken som är en så kallad ramlag med grundläggande bestämmelser, vars mål är att främja en hållbar utveckling och värna en hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer.

Arbetsmiljöverket har ansvar för kemikalieanvändning kopplat till arbetsmiljön och risker i samband med arbetslivet och skall bland annat kontrollera att säkerhetsdatablad och restriktioner kring exponering efterlevs. Risker och regler specificeras enligt AFS 2011:19, Kemiska arbetsmiljörisker, föreskrifter.

Även länsstyrelser och kommuner är skyldiga att kontrollera användning och hantering enligt Miljöbalken och föreskrifter i säkerhetsdatablad, som att föreskrifter för riskhantering, registrering och produktanmälan följs av företag som använder och producerar kemikalier. Länsstyrelsen deltar även i den regionala miljöövervakningen som omfattar miljögifter och hälsa.

 

Senast ändrad 2020-11-25

Fotograf/Illustratör: Yanan Li