Barns exponering för buller

Barns exponeras för buller i stor utsträckning i vardagen. mer än dubbelt så många tolvåringar 2019 än 2011 uppger att de så gott som dagligen lyssnar på hög musik i hörlurar. Även andelen barn som bor i trafik- och bullerutsatta bostäder har ökat sedan senaste undersökningen.

Lyssnar på hög musik i hörlurar

Barn kan utsättas för potentiellt hörselskadande ljudnivåer i samband med fritidsaktiviteter som konsertbesök, musiklyssnande på hög volym i hörlurar, eget musicerande, samt högljudda sportaktiviteter som motorsport och skytte. I skolan förekommer också höga ljudnivåer från andra barn i klassrum, skolmatsalar och gymnastiksalar.

Barns exponering för stark musik verkar öka i Stockholms län. Enligt Barnens Miljöhälsoenkät 2019 (BMHE 19) var andelen 12-åringar som lyssnar på stark musik i hörlurar så gott som dagligen den senaste månaden 10,0 procent medan den var 7,2 procent och 3,6 procent i motsvarande enkäter 2011 respektive 2003 (figur 4).

Buller i samhället figur 4. Lyssnande på stark musik i hörlurar 2003, 2011 och 2019 bland 4- och 12-åringarBuller i samhället figur (1). Lyssnande på stark musik i hörlurar 2003, 2011 och 2019 bland 4- och 12-åringar.svg

Bor med fönster mot bullerutsatt sida

En betydande andel av befolkningen i Stockholms län bor i en bostad som vetter mot en bullerutsatt sida, framför allt i tätbebyggda områden. Den ökande urbaniseringen samt brist på lämplig mark och mer tillåtande riktvärden för buller leder till att nya bostäder i allt större utsträckning byggs i bullerutsatta lägen. Figur 5 visar att andelen barn som bor i flerfamiljshus med fönster mot bullerutsatt sida har ökat de senaste decennierna och är som högst i bostäder byggda 2012 och senare (29 procent).

Buller i samhället figur 5. Boende med fönster mot bullerutsatt sida i förhållande till byggårBuller i samhället figur (2). Boende med fönster mot bullerutsatt sida i förhållande till byggår.svg

Utsätts för trafikbuller

Drygt 41 procent av alla barn i Stockholms län (0-19 år), motsvarande 232 000 barn, beräknas bo i områden där bullernivån från vägtrafiken överstiger 55 dB i dygnsmedelnivå (LAeq,24h).* Ljudnivån 55 dB har traditionellt sett länge använt som ett riktvärde för buller i Sverige och är förknippat med en ökad risk för negativ hälsopåverkan. Andelen barn som utsätts för vägtrafikbuller är som högst i de mest centrala delarna av Stockholms stad, i synnerhet i stadsdelarna Norrmalm/Östermalm/Gamla Stan (77 procent), Södermalm/Enskede (70 procent) och Bromma/Kungsholmen (57 procent), men också i kommunerna Solna (66 procent), Sundbyberg (60 procent) och Sollentuna (48 procent).

Totalt 2 procent av barnen i länet (cirka 11 300 barn) beräknas bo i områden där bullernivån från spårtrafiken överstiger 55 dB, och cirka 0,6 procent (cirka 3 600 barn) beräknas vara utsatta för flygbuller över 55 dB FBN. De områden som är värst utsatta vad gäller spårbuller är Sollentuna och Solna (7 procent), samt Huddinge och stadsdelen Södermalm/Enskede i Stockholms stad (4 procent), medan flyget i huvudsak berör barn i stadsdelarna Bromma/Kungsholmen (5 procent) och Yttre Västerort (3 procent) i Stockholms stad, samt Sigtuna (4 procent).

*Beräkningarna är gjorda av forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, i samarbete med Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet.

Senast ändrad 2024-03-07

Publicerad: 2021-11-10