Verktyg som stöd vid arbetsanpassning i samband med psykisk ohälsa

Arbetsanpassning ska användas som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro och det finns idag flera olika verktyg till stöd för chefer och HR i processen vid arbetsanpassning. I det här projektet är syftet att skaffa kunskap om vad som underlättar respektive hindrar att ett verktyg för arbetsanpassning, i det här fallet Prehabguiden, används och bidrar som det är tänkt.

Bakgrund

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I bästa fall går det att undvika sjukfrånvaro genom att fånga upp ohälsan i ett tidigt skede. Vi vet samtidigt att insatser vid psykisk ohälsa sällan görs förrän efter det att en sjukskrivning inletts. Arbetsgivare har ofta svårt att fånga upp och stödja medarbetare med just psykisk ohälsa. Det gäller allt från det första samtalet med en medarbetare som verkar vara i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa, till att göra anpassningar i arbetet när arbetsförmågan är nedsatt.

Det finns idag lagstiftning som ska hjälpa chefer och organisationer att förebygga och hantera psykisk ohälsa kopplat till arbetsförhållanden. Sedan 2021 finns det  till exempel en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket (AFS 2020:5), som anger att arbetsanpassning ska användas som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning innebär att man som arbetsgivare gör åtgärder i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som underlättar för en arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete.

I praktiken är det dock ofta som föreskrifterna av olika skäl inte används eller helt följs. Det finns flera olika verktyg till stöd för chefer och HR i processen vid arbetsanpassning. Ett av dessa verktyg är Prehabguiden som har utvecklats av Suntarbetsliv (https://prehabguiden.suntarbetsliv.se/).

Syfte

Den övergripande idén med det här projektet är att kunna underlätta för arbetsgivare, chefer och HR att förebygga sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa genom att göra arbetsanpassningar. Syftet med projektet är att få mer kunskap om vad som underlättar respektive hindrar att ett verktyg för arbetsanpassning, i dethär fallet Prehabguiden, används och bidrar som det är tänkt.

Så kommer vi att jobba

Undersökningen kommer att göras i några organisationer där verktyget har använts under en tid. Vi gör intervjuer med personer som har erfarenhet av att använda Prehabguiden – företrädesvis chefer och HR-personer – för att få en bild av hur verktyget upplevs i den praktiska verksamheten.

Saker vi kommer att fråga om i intervjuerna:

  • om verktyget är lättillgängligt
  • om det är lätt eller svårt att använda
  • om det kan anpassas till lokala förhållanden
  • om det ger det förväntade stödet
  • om det upplevs det påverka resultatet på ett positivt sätt

Så kan resultaten komma till nytta

Vi vill med våra resultat visa hur ett verktyg som kan anpassas och integreras i den egna organisationen kan användas för att underlätta processen med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa.

Med projektet vill vi medverka till att

  • chefer och HR lättare kan genomföra en bra arbetsanpassning
  • arbetsgivare kan leva upp till kraven i arbetsmiljölagstiftningen
  • de personer som behöver en arbetsanpassning kan få en väl strukturerad process

och sist men inte minst

  • de personer som behöver kan få en bra en arbetsanpassning

Medverkan och finansiering

Projektet ”Arbetsplatsprevention vid psykisk ohälsa: Prehab” är tvåårigt och finansieras med statliga medel inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH).

Projektledare är Annika Lindahl Norberg och medverkande är Malin Mattsson Molnar m.fl., vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Länkar om regelverk kring arbetsgivarens roll i förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa

Vägledning om arbetsanpassning - Arbetsmiljöverket (av.se)

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1), föreskrifter

Arbeta med arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket (av.se)

https://prehabguiden.suntarbetsliv.se/