Prehab - Stöd vid arbetsanpassning i samband med psykisk ohälsa

Arbetsanpassning ska användas som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro och det finns idag flera olika verktyg till stöd för chefer och HR i processen vid arbetsanpassning. Syftet med Prehab är att tillsammans med chefer och chefsstödjande funktioner lära oss mer om vad som kan underlätta i processen arbetsanpassning vid psykisk ohälsa.

Bakgrund 

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I bästa fall går det att undvika sjukfrånvaro genom att fånga upp ohälsan i ett tidigt skede. Vi vet samtidigt att insatser vid psykisk ohälsa sällan görs förrän efter det att en sjukskrivning inletts. Arbetsgivare har ofta svårt att fånga upp och stödja medarbetare med just psykisk ohälsa. Det gäller allt från det första samtalet med en medarbetare som verkar vara i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa, till att göra anpassningar i arbetet när arbetsförmågan är nedsatt. 

Det finns idag lagstiftning som ska hjälpa chefer och organisationer att förebygga och hantera psykisk ohälsa kopplat till arbetsförhållanden. Sedan 2021 finns det till exempel en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket (AFS 2020:5), som anger att arbetsanpassning ska användas som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning innebär att man som arbetsgivare gör åtgärder i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som underlättar för en arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete. 

I praktiken är det dock ofta som föreskrifterna av olika skäl inte används eller helt följs.   

Syfte 

Den övergripande idén med det här projektet är att kunna underlätta för arbetsgivare, chefer och HR att förebygga sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa genom att göra arbetsanpassningar.

Syftet med projektets första del är att få mer kunskap om vad som underlättar processen arbetsanpassning vid psykisk ohälsa.

I en andra del av projektet är syftet att öka kunskapen om vad som underlättar respektive hindrar att ett specifikt verktyg för arbetsanpassning används och bidrar som det är tänkt. Det finns flera olika verktyg till stöd för chefer och HR i processen vid arbetsanpassning. Det verktyg vi undersöker är Prehabguiden som har utvecklats av Suntarbetsliv (https://prehabguiden.suntarbetsliv.se/).

Så har vi jobbat

Undersökningen har gjorts i form av workshops med forskare tillsammans med en eller flera chefer och representanter från chefsstödet, till exempel HR och företagshälsovård, som på olika sätt har erfarenhet av arbete med arbetsanpassning för medarbetare med psykisk ohälsa. Metoden bygger på samskapande och innebär ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Så kan resultaten användas

Resultaten kommer att presenteras under våren 2024. Vår förhoppning är att de ska bidra till ökad kunskap om hur hinder för arbetsanpassning vid psykisk ohälsa kan minimeras och hur verktyg som kan anpassas och integreras i den egna organisationen kan användas för att underlätta processen.

Med projektet vill vi medverka till att:

  • chefer och HR lättare kan genomföra en bra arbetsanpassning
  • arbetsgivare kan leva upp till kraven i arbetsmiljölagstiftningen
  • de personer som behöver en arbetsanpassning kan få en väl strukturerad process

och sist men inte minst att:

  • de personer som behöver kan få en bra en arbetsanpassning

Vill du veta mer?

För mer information om projektet kontakta:

Projektledare Annika Lindahl Norberg, e-post: annika.lindahl-norberg@regionstockholm.se.

Medverkan och finansiering

Projektet ”Arbetsplatsprevention vid psykisk ohälsa: Prehab” är tvåårigt och har finansierats med statliga medel inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH).

Projektledare är Annika Lindahl Norberg och medverkande är Maria Plato, Malin Mattsson Molnar med flera vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Länkar om regelverk kring arbetsgivarens roll i förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa

Vägledning om arbetsanpassning - Arbetsmiljöverket (av.se)

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1), föreskrifter

Arbeta med arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket (av.se)

https://prehabguiden.suntarbetsliv.se/