Arbetshälsorapporter

Arbetshälsorapporter har presenterats av Stockholms läns landsting omkring vart fjärde år sedan 1991.

Ett syfte med rapporterna är att kartlägga ogynnsamma förhållanden i arbetet bland den arbetande befolkningen i länet.

Ett annat är att kartlägga hur ohälsa kommer till uttryck i till exempel arbetsoförmåga och sjukskrivningar samt hur arbetsmarknaden utvecklas i form av anställningsvillkor och arbetslöshet.

I huvudsak baseras rapporten på information från folkhälsoenkäterna som vart fjärde år skickas till ett urval av de boende i Stockholms län.