Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om luftföroreningar.

Artiklar och länkar till sidor om hållbar utveckling

Miljöbalken (SFS 198:808). Sveriges Riksdag, Miljödepartementet. Svensk författnings samling. 

Vad betyder +2 C global temperaturökning för Sveriges klimat? SMHI 

Sveriges miljömål. Naturvårdsverket.

RUFS, Regi­onal utvecklingsplan för Stockholms­regionen 2050 (pdf). Region Stockholm. 

Miljööver­vakning. Länsstyrelen Stockholm. 

Förorenade områden. Statens geotekniska institut (SGI). 

Förorenade områden i Stockholms län, 2019. Upp­datering inför 2020 av det regionala programmet 2018–2020. Stockholm. 2019. Dnr 577-40713-2019 Länsstyrelsen Stockholm. 

Inomhusmiljön i skolan, Folkhälsomyndigheten

Kemikalier i barns vardag. KEMI, Kemikalieinspektionen.

Upphandla för en giftfri miljö. Upphandlingsmyndigheten. 

PBL kunskapsbanken. Boverket. 

Hälsa 2020: ett policyramverk för sektors­övergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion. Folkhälsomyndigheten. 

Children's environmental health. WHO (World Health Organisation).

Barnkonventionen är vårt uppdrag. UNICEF Sverige. 

Konsumtionsba­serade växthusgasutsläpp per person och år. Naturvårdsverket. 

Stockholm 2018: Full fart framåt! Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Miljöbarometern/antal flygresor per stockholmare. Stockholm stad. 

Vattenverk. Stockholm vatten och avfall. 

Anlägg­ningar och reningsverk. Stockholm vatten och avfall. 

Swedavia airports AB. Miljörapport 2019 Bromma Stockholm airport. Stockholm. 2019.

Länsstyrelsen Stockholm. Rapport 2020:2. Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045. Stockholm 2020. ISBN: 978-91-7937-007-7

Stockholms länsstyrelse. Rapport 2014:16. Regionalt miljöövervaknings­program för Stockholms län 2015-2020. Stockholm : Länsstyrelsen Stockholms län, 2014.

SCB, Lämna ingen utanför Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020.

Folkhälsomyndigheten. FN:s högni­våpolitiska forum för Agenda 2030, En kartläggning av relationen mellan de globala hållbarhetsmålen och den nationella folkhälsopolitiken samt miljömålen. Stockholm. Folkhälsomyn­digheten, 2019.

Vetenskapliga rådet för hållbar utveck­ling. Människors hälsa i växande städer. Stockholm: Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling, 2018.

Kommissionen för jämlik hälsa. För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Stock­holm. Statens offentliga utredningar 2017. SOU 2017:4.

Biggs R, Schlüter M, Schoon ML, eds. Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems. Cambridge: Cambridge University Press; 2015. doi:10.1017/CBO9781316014240

Bjarsell, E. N., Åkerblom, P., Falk, K., et al. Gör plats för barn och unga! En väg­ledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Karlskrona: Boverket, 2015

Browning MHEM, Rigolon A. School Green Space and Its Impact on Acade­mic Performance: A Systematic Litera­ture Review. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(3):429. Published 2019 Feb 1. doi:10.3390/ijerph16030429

Costello A, Abbas M, Allen A, et al. Managing the health effects of climate change: Lancet and University College London Institute for Global Health Commission [published correction appears in Lancet. 2009 Jun 27;373(9682):2200]. Lancet. 2009;373(9676):1693-1733. doi:10.1016/S0140-6736(09)60935-1

Lindgren E. Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat. Läkar­tidningen. 2014;111:CSTC. sid: 12-13.

Lundberg O, et al. SOU 2016:55. Det handlar om jämlik hälsa Utgångs­punkter för Kommissionens vidare arbete. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar / Kommissionen för jämlik hälsa , 2016.

Myer, G. D., Faigenbaum, A. D., Edwards, N. M., et al. Sixty minutes of what? A developing brain perspective for activating children with an integra­tive exercise approach. British journal of sports medicine, 49(23), 2015, sid. 1510–1516.

Mårtensson, F. Vägledande miljödi­mensioner för barns utomhulek. Social medicinsk tidskrift, 2013, sid. 502-509.

Rockström J, Moberg F. Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa. Läkartidningen. 2014;111:CSSC. sid. 111.Senast ändrad 2022-02-01