Hållbar utveckling för en god miljörelaterad hälsa

Att skapa förutsättningarna för en god miljörelaterad hälsa i befolkningen bör ses som både mål och medel för en hållbar utveckling. Det krävs ambitiösa samhällssatsningar framöver för att motverka och komma tillrätta med såväl miljöförstöring som klimatförändringar.

Villkor och förutsättningar

Stockholms län har goda förutsättningar för en bra miljöhälsa i befolkningen som helhet, allra helst i internationella jämförelser med andra storstadsregioner. Det finns ett fungerande samhällssystem för att säkerställa allmänhetens intressen och grundläggande behov. Liksom för landet i övrigt finns allmän tillgång till rent vatten, bra mat och rätten till en trygg uppväxtmiljö. Vad gäller miljörelaterad hälsa finns goda föresatser att uppnå generationsmålen för att säkra en god framtid för uppväxande generationer. 

Samtidigt ökar larmrapporterna såväl regionalt som nationellt och globalt om hur eskalerande miljöförstöring, uttömmande av resurser och klimatförändringar i grunden hotar våra livsbetingelser. Att bryta den neegativa utvecklingen handlar om oerhört komplexa och omfattande utmaningar som kräver starka och tydliga åtgärder på alla nivåer för att säkra förutsättningarna för ett gott liv och en god hälsa både idag och i framtiden! Beslutsfattare måste kunna tänka i nya banor när det gäller samhällsplanering och stadsutveckling på alla nivåer, inte minst för att tillgodose en god och jämlik folkhälsa. I en rapport i Lancet (Anthony Costello, 2009) beskrivs hur vi måste lära oss att se möjligheterna med klimatförändringarna i arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle där människor mår bättre genom en samhällsstruktur i samklang med ekosystemen.

Region Stockholm delar ansvaret med Länsstyrelsen och kommunerna i Stockholms län, att ta fram strategier och planera för en god miljörelaterad hälsa i länet. Det är ett arbete där människors hälsa kan ses både som en förutsättning och ett mål för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Goda levnadsvillkor skapar en välmående befolkning som i sin tur skapar en stark och konkurrenskraftig region, vilket ger förutsättningar för välstånd och fortsatt hållbar utveckling. Inte minst bör barns levnadsvillkor och hälsa tas i beaktande då det är de som skall ta över och förvalta det samhälle vi skapar idag.

Senast ändrad 2022-02-14