Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder besvär kopplade till kemiska, fysikaliska, belastningsergonomiska eller psykosociala faktorer i arbets- eller omgivningsmiljön.

Sommarstängt 8/7-4/8

Patientmottagningarna vid Centrum för arbets- och miljömedicin är stängda 8 juli till och med 4 augusti och öppnar igen 5 augusti.

Vi hänvisar den Arbets- och miljömedicinska mottagningens patienter till primärvården eller annan ordinarie mottagning och Hudallergimottagningens akuta patientfrågor till hudkliniker i Stockholm. Allergikonsulentmottagningens remisser kommer att tas om hand när vi öppnar i augusti, vid akuta frågor hänvisar vi till respektive mottagning. Vid övriga akuta frågor, var god kontakta oss via mottagningens telefon 08-123 37 222 för vidare information.

Vid feber, hosta eller andra infektionssymtom

För att minimera smittspridning ber vi patienter som har feber, hosta eller andra infektionssymtom att inte komma till mottagningen. Hör istället av dig till mottagningen på telefon 08-123 37 222 så bokar vi om tiden.

Vad kan vi bidra med?

Vi kan bidra med sambandsbedömning, dvs bedöma i vilken mån patientens sjukdom/besvär kan ha orsakats av eller försämrats av arbetet. Vi kan också ge råd kring risker med fortsatt exponering, information om skyddsutrustning eller behov av arbetsbyte. Vår utredning kan utgöra underlag vid försäkringsbedömning i arbetsskadeärenden. Vi bistår även med experthjälp vid riskbedömning av gravida arbetstagare som inte har företagshälsovård och vid tjänstbarhetsbedömningar. Om företagshälsovård finns bör de kopplas in i första hand. De kan sedan rådfråga oss vid behov.

Vad kan vi inte bidra med?

Vi har inte hand om medicinering, sjukskrivning, rehabilitering eller arbetsanpassning. Vi gör inte primära medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömningar.

Om mottagningen

Vid mottagningen finns läkare, yrkeshygieniker, ergonom, psykolog, kurator, sjuksköterska och läkarsekreterare.

Mottagningen tar emot patienter på remiss från läkare. Vid remittering av patienter som är skrivna utanför Stockholms län faktureras en faktisk utredningskostnad till motsvarande länet. För gravida som inte har tillgång till företagshälsovård och som undrar över risker i samband med arbete eller i omgivnings- eller bostadsmiljön behövs ingen remiss.

Innan patienten remitteras till mottagningen bör en basal medicinsk utredning vara genomförd för att utesluta andra orsaker till patientens besvär och för att det behövs en diagnos att göra sambandsbedömningen mot.

Exempel på besvär kan vara:

  • Luftvägsbesvär som kan relateras till arbetet, exempelvis astma.
  • Vibrationsskador till följd av arbete med vibrerande verktyg.
  • Besvär som har uppkommit efter arbete med tunga lyft, stillasittande eller ensidigt arbete.
  • Psykisk ohälsa som har orsakats av stress på arbetet.'
  • Besvär av dålig inomhusmiljö på arbetet, om inte företagshälsovård finns.

Mer information finns under flikarna ”För dig som är patient”, ”För dig som remitterar” och ”Om du är gravid”.

Policy för patienter med inomhusmiljörelaterade besvär

Vi tar emot patienter med inomhusmiljörelaterade besvär i arbetsmiljön om företagshälsovård saknas. Finns företagshälsovård hänvisas patienten till arbetsgivaren för utredning via företagshälsovården.

Besvär i bostadsmiljön utreds inte vid mottagningen. Patienten hänvisas till fastighetsägaren för teknisk utredning av bostaden. I andra hand kan man vända sig till kommunens miljöförvaltning som har tillsynsansvaret. Utredning av eventuell hälsopåverkan görs vid primärvården på sedvanligt vis utifrån symtom.

Vi bistår gärna företagshälsovården och primärvården med rådgivning. Det går bra att kontakta mottagningen för att diskutera enskilda patienter eller tekniska utredningar.

Policy för patienter med särskild miljökänslighet 

Patienter med symtombild som kan benämnas som särskild miljökänslighet, till exempel besvär som patienten relaterar till elektromagnetiska fält, trådlösa nät, amalgam eller andra tandfyllningsmaterial och doftkänslighet hänvisas till primärvården eller företagshälsovården. Där kan patienten vid behov erbjudas psykologkontakt, som syftar till att stödja patienten att hantera sina symtom på ett sätt som minimerar eventuella begränsande konsekvenser både i arbetet och i privatlivet. Medicinsk utredning bör ske på sedvanligt vis utifrån symtom.

Psykolog vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen kan vid behov erbjuda handledning till psykologer (och annan behandlande personal) inom primärvården och företagshälsovården. Vårdgivare är välkomna att kontakta mottagningen för rådgivning och för att diskutera enskilda patienter.

Senast ändrad 2024-07-07