Allergikonsulentmottagningen

Mottagningens uppdrag innebär att utbilda personal i skola och förskola om det enskilda barnets behov samt göra hembesök för att inventera inomhusmiljön.

Allergikonsulenternas uppdrag

Allergikonsulenternas uppdrag är att förbättra omhändertagandet av och minska konsekvenserna i vardagen för barn och ungdomar som lever med allergisjukdom.

Allergikonsulentmottagningen tar emot remisser på barn 0-18 år från specialistläkare vid sjukhusens barn lung-allergikliniker och barnläkare på barn och ungdomsmedicinska mottagningar. Remisser kan även skickas från vårdcentraler där astma-, allergi- och KOL-mottagning finns.

Allergikonsulenterna är specialistsjuksköterskor med kompetens inom barn och ungdomsmedicin samt inom astma och allergisjukdomar. De är länken mellan sjukvården och hemmet, förskolan/skolan. Utifrån det enskilda barnets och familjens behov och sjukdomsgrad kan allergikonsulenterna:

 • Ge information, rådgivning och utbildning till personal inom förskola/skola gällande barnets allergi och eventuella medicinering.
 • Genomföra hembesök med syfte att göra en inventering och undersökning av inomhusmiljön genom information, rådgivning och tillsammans med barnet och vårdnadshavarna göra en gemensam plan för eventuella åtgärder.

Dessa barn kan/bör remitteras:


Allergimöte i förskola/skola:

 • Barn med svår astma, eksem och/eller födoämnesallergi.
 • Barn som får eller har fått adrenalinpenna förskrivet.
 • Barn med pollen-, pälsdjursallergi eller annan allergi med eller utan astma/födoämnesallergi där misstanke finns att inomhus- eller utomhus miljön i förskolan/skolan leder till ökade besvär (ökad frånvaro, trötthet, ansträngningsbesvär, ögon/näsbesvär etc.)
 • Barn med allergi, astma eller eksem, där extra stöd behövs i förskola och skola för att skapa trygghet och säkerhet i miljön.

Hembesök:

 • Barn med allergi, astma eller eksem där behandlingen inte ger önskat resultat och misstanke finns att bostaden är en bidragande orsak till försämrad hälsa hos barnet.

Remissen ska innehålla:

 1. Aktuella telefonnummer till patient och remitterande läkare.
 2. Barnets diagnos, symtom och behandling.
 3. Aktuella provsvar, spirometri. Önskvärt att utredningen är klar. Allergikonsulentmottagningen utför inga diagnostiska utredningar.
 4. Vilken åtgärd som önskas inom förskola/skola/hembesök skall preciseras på remissen.
 5. Ange om tolkbehov finns.

I journalen skall följande dokument finnas:

 1. I aktuella fall skall en skriftlig behandlingsplan finnas för åtgärd vid akut allergisk reaktion (från lindrig till svår reaktion, anafylaxi).
 2. I aktuella fall skall en skriftlig behandlingsplan finnas då behandling av astma, eksem, pollen- och pälsdjursallergi behöver utföras i förskolan/skolan.
 3. Läkarintyg till förskola/skola.
 4. Allergikonsulent utformar dokumentet; Egenvård med praktisk hjälp utifrån remiss.
 5. Vid pappersremiss ska aktuella journalanteckningar tillsammans med ovanstående dokument bifogas.

Foto: Wavebreak media/Most Photos

Senast ändrad 2024-02-06