Exponering för buller

Nästan en femtedel av befolkningen i Stockholms län utsätts i sitt närområde för buller från något av trafikslagen (väg-, spår eller flygtrafik).

Trafikbullerexponering över 55 dB ekvivalent ljudnivå

Cirka 395 000 personer, motsvarande 17,7 procent av befolkningen i Stockholms län, utsätts för buller från något av trafikslagen som överstiger 55 dB ekvivalent ljudnivå. Vägtrafiken är den dominerande källan, följt av spår- respektive flygtrafik. I alla beräkningar har hänsyn tagits till befintliga bullerskärmar vad gäller väg- och spårtrafik.

Vägtrafik: 333 000 personer (15,0 procent)

Spårtrafik: 66 650 personer (3,0 procent)

Flygtrafik: 11 000 personer (0,5 procent)

Trafikbullerexponering över WHO:s riktvärden

Om antalet och andelen exponerade istället beräknas utifrån WHO:s hälsobaserade riktvärden (53 dB Lden för vägtrafik, 54 dB Lden för spårtrafik och 45 dB Lden för flygtrafik) är en betydligt större del av länets population utsatta för buller som kan vara potentiellt skadligt för hälsan. Totalt uppskattas då 926 000 personer, motsvarande 41,6 procent av befolkningen, vara exponerade.

Vägtrafik: 659 000 personer (29,6 procent)

Spårtrafik: 181 000 personer (8,1 procent)

Flygtrafik: 251 000 personer (11,3 procent)

Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL, projekt ”Trafikbuller i befolkningen. Exponering, utsatta grupper och hälsa”. Finansiär: Naturvårdsverket.

Andel (procent) som har fönster mot bullerutsatt sida

I MHE 15 rapporterade 28 procent (motsvarande ca 438 000 personer) att de har något fönster mot en bullerutsatt sida, dvs. större gata/trafikled, järnväg (inklusive tunnelbana, spårväg etc.) eller industri. Mest utsatta är personer som bor i flerbostadshus, bland dem bor 35 procent i bullerutsatt läge jämfört med 16 procent bland personer i småhus. Andelen som bor i bullerutsatt läge skiljer sig mycket åt inom länet. Se karta 7 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 7. Andelen som har en bostad med något fönster mot större gata eller trafikled, järnväg eller industri. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 12-22%   23-28%   29-40%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

 

Andel (procent) som har sovrumsfönster mot bullerutsatt sida

I MHE 15 rapporterade 17 procent (motsvarande ca 260 000 personer) att de har sitt sovrumsfönster mot en bullerutsatt sida, dvs. större gata/trafikled, järnväg (inklusive tunnelbana, spårväg etc.) eller industri. Mest utsatta är personer som bor i flerbostadshus. Bland dem bor 22 procent i bullerutsatt läge, jämfört med 7,8 procent bland personer i småhus. Andelen som har sitt sovrumsfönster i bullerutsatt läge skiljer sig mycket åt inom länet. Se karta 8 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 8. Andelen som har sovrumsfönster mot större gata eller trafikled, järnväg eller industri. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 6-12%   13-17%   18-25%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

 

Andel (procent) som lyssnar på musik med hög volym

Andelen som så gott som dagligen lyssnar på musik på hög volym är 13 procent. Högst är andelen i den yngsta åldersgruppen (18-39 år) där 26 procent av kvinnorna och 27 procent av männen lyssnar på hög musik, se figur 1.

Buller, figur 3. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen lyssnar på musik med hög volym, uppdelat på kön och ålder.

 

 

 

Senast ändrad 2022-01-19

Fotograf/Illustratör: Matton