Bearbetad AI-illustration föreställande en man som står på någon form av maskin.

Introduktion

Att vara utan arbete, arbeta under osäkra anställningsvillkor eller inom riskfyllda yrken är några aspekter av arbetslivet som påverkar hälsan. I arbetshälsorapporten beskrivs arbetslivet ur dessa aspekter.

Arbetsmarknaden i Stockholms län

Ett högt arbetslivsdeltagande är önskvärt för både yngre och äldre. Att vara i arbetsför ålder och inte arbeta kan leda till många negativa konsekvenser för en individs hälsa och ekonomi.

Manlig programmerare framför datorskärm. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Arbete och hälsa

Enligt Folkhälsorapporten 2023 för Stockholms län har andelen med god eller mycket god självskattad hälsa i länet ökat de senaste åren. Rapporten visar också att medellivslängden ökat. 

Kvinnligt butiksbiträde som håller en hand på sin ömmande nacke. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Arbetsförmåga

Arbetsförmåga bestäms både av individens hälsa och arbetets krav. Här beskriver vi andelar i yrkesgrupper som bedömer att de på grund av sin hälsa inte kan arbeta kvar i sitt nuvarande yrke om två år.

Kvinnlig läkare med patient. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön men uppgifter kan delegeras. Företagshälsovården ska anlitas om arbetsgivaren själv inte kan hantera sitt arbetsmiljöarbete.

Tablettaskar och tablettkartor. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Arbete och tillgång till vård

Att erbjuda medborgarna grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster ingår som en del av den allmänna välfärden. Det innebär att dessa tjänster ska vara tillgängliga för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Vi av en stad som liknar Stockholm. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Sammanfattning av rapportens viktigaste resultat

Uppnår Stockholms län sina visioner ur ett arbetsmarknadsperspektiv?

Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Från analys till handling

Med utgångspunkt i de viktigaste resultaten som framkommer i rapporten finns det några områden som är särskilt angelägna att förbättra för att uppnå en god och jämlik hälsa i den arbetande befolkningen.

En hög med pappersenkäter framför en datorskärm. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Metod

Arbetshälsorapport 2024 bygger i stor utsträckning på Region Stockholms folkhälsoenkät: Hälsa Stockholm, som har skickats ut vart fjärde år sedan 1990.