Buller inomhus

Buller inomhus uppstår både på grund av störande ljud i huset och höga ljudnivåer utomhus, från exempelvis trafik eller byggen. Barn är en särskilt utsatt grupp eftersom de utsätts för buller både i förskola och skola och på fritiden.

Buller i bostaden

Buller i bostaden uppkommer i första hand på grund av för höga ljudnivåer utomhus från exempelvis trafik, byggnadsarbeten och gatustädning. Nyare bostäder blir alltmer välisolerade vilket gör att ljudnivån inomhus oftast är god. Men även källor inomhus kan ge upphov till störande ljud, till exempel från vitvaror, datorer, ventilationsanläggningar och fläktar.

Lågfrekvent buller och buller med tydligt hörbara toner upplevs som särskilt störande. I flerbostadshus kan också musik från grannar och restauranger ge upphov till störande ljud. Denna typ av ljud är ofta lågfrekvent och intermittent, som ljudet från en dunkande bas, vilket förvärrar störningen.

Musik och andra ljud som förekommer under kvälls- och nattid riskerar att försämra de boendes insomning och nattsömn. Gatustädning och varutransporter är andra bullerkällor i storstadsområden. Dessa ljud förekommer ofta på tidiga morgnar och riskerar därmed att väcka de boende för tidigt.

Resultat från Miljöhälsorapport 2009 visade att ungefär 18 procent av befolkningen har något bostadsfönster i bullerutsatt läge, det vill säga direkt vänt mot en större gata, trafikled, järnväg eller industri. Efter vägtrafikbuller är buller från grannar den ljudkälla som stör flest människor i Sverige. Cirka 9 procent uppger att de störs av grannbuller minst en gång per vecka. I Stockholms län är dock andelen högre med cirka 12 procent störda. Cirka 4 procent störs av buller från ventilationsanläggningar och fläktar och 3 procent av gatustädning.

Buller i skolmiljön

Barn är en särskilt utsatt grupp när det gäller buller och omges av höga ljudnivåer även i skolan och under fritiden. Barn och ungdomar har en lägre medvetenhet än vuxna om risker med höga ljudnivåer och har sämre förutsättningar att påverka ljud i sin omgivning. Ljud från andra barn, ljud i skolmatsalen och trafikbuller är de största källorna till bullerstörning i skolmiljön.

Bland tolvåriga barn i Stockholms län 2011 rapporterade 24 procent att de störs av ljud från andra barn när de vistas i skolan. Hela 29 procent tyckte att det bullrar för mycket i skolmatsalen.

Våra insatser

Förebygga och minimera

Centrum för Arbets- och Miljömedicin arbetar aktivt för att förebygga och minimera hälsoeffekterna av buller i bostadsmiljöer och i skolan. Till exempel följer vi upp trender i hur mycket människor störs av bullret i sin bostad genom regelbundna miljöhälsoenkäter.

I Stockholms län satsas det generellt dessutom stora resurser årligen på att bekämpa buller, då främst från trafik, i form av bullerskärmar och åtgärder av fönster. Just nu driver Centrum för arbets- och miljömedicin ett särskilt projekt som syftar till att förbättra metoderna att kartlägga buller i länet.